Về việc đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính

bachsa

Moderator
left align imageBộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính Ngày 15/4/2010, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 814/2010/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính. Theo đó, Quyết định đính chính một số điểm tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC như sau:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
1. Sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 3: “… nộp hồ sơ cho Cục thuế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Ương nơi tổ chức trả thu nhập đóng trụ sở chính” thành “… nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý” <o:p></o:p>

2.Tại khoản 2 Điều 3: “… chấp thuận của Cục thuế tỉnh, thành phố…” sửa thành “… chấp thuận của cơ quan thuế…”<o:p></o:p>

3. Tại Khoản 1 Điều 6: “… phải thông báo với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi đăng ký sử dụng chứng từ và cơ quan thuế trực tiếp quản lý…” được sửa thành: “… phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý…”<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính ./.


Nguồn: Botaichinh
 

Facebook Comment

Top