Thủ tục đăng ký mới thành lập để cấp mã số thuế

bachsa

Moderator
Thủ tục đăng ký mới thành lập để cấp mã số thuế

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr style="height: 37.6pt;"> <td style="border: 1pt solid windowtext; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(229, 229, 229) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 174pt; height: 37.6pt;">
ĐƠN VỊ,<o:p> </o:p>
CÁ NHÂN NỘP THUẾ<o:p> </o:p>
</td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; background: rgb(229, 229, 229) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; width: 437px; height: 37.6pt;">
THỦ TỤC HỒ SƠ<o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt;" valign="top"> 1. Doanh nghiệp Nhà nước<o:p> </o:p>
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 437px;" valign="top"> 1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)<o:p> </o:p>
2.Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (Mẫu số 01-ĐK-TCT màu xanh do cơ quan Thuế cấp) <o:p> </o:p>
3.Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao có công chứng).<o:p> </o:p>
4.Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao).<o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt;" valign="top"> 2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài<o:p> </o:p>
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 437px;" valign="top"> 1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)<o:p> </o:p>
2.Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (Mẫu số 01-ĐK-TCT màu xanh do cơ quan Thuế cấp) <o:p> </o:p>
3.Giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt <st1:country-region> <st1:place> Nam</st1:place> </st1:country-region> (bản sao)<o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt;" valign="top"> 3. Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn<o:p> </o:p>
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 437px;" valign="top"> 1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)<o:p> </o:p>
2.Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (Mẫu số 01-ĐK-TCT màu xanh do cơ quan Thuế cấp) <o:p> </o:p>
3.Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao có công chứng).<o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt;" valign="top"> 4. Doanh nghiệp tư nhân<o:p> </o:p>
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 437px;" valign="top"> 1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)<o:p> </o:p>
2.Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (Mẫu số 01-ĐK-TCT màu xanh do cơ quan Thuế cấp) <o:p> </o:p>
3.Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao có công chứng).<o:p> </o:p>
4.Chứng minh nhân dân của chủ doanh nghiệp để đối chiếu với số CMND trên tờ khai đăng ký thuế.<o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt;" valign="top"> 5. Hộ kinh doanh cá thể<o:p> </o:p>
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 437px;" valign="top"> 1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)<o:p> </o:p>
2.Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo bản kê (nếu có) (Mẫu số 03-ĐK-TCT màu vàng do cơ quan Thuế cấp) <o:p> </o:p>
3.Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao có công chứng).<o:p> </o:p>
4.Chứng minh nhân dân của cơ sở SXKD để đối chiếu với số CMND trên tờ khai đăng ký thuế.<o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt;" valign="top"> 6. Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại VN<o:p> </o:p>
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 437px;" valign="top"> 1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)<o:p> </o:p>
2.Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (Mẫu số 04-ĐK-TCT màu xanh lá mạ do cơ quan Thuế cấp) <o:p> </o:p>
3.Giấy phép hoạt động KD tại VN hoặc hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ ký kết với bên Việt <st1:country-region> <st1:place> Nam</st1:place> </st1:country-region> (bản sao)<o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt;" valign="top"> 7. Đơn vị nộp hộ thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài <o:p> </o:p>
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 437px;" valign="top"> 1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)<o:p> </o:p>
2.Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (Mẫu số 04.1-ĐK-TCT màu trắng do cơ quan Thuế cấp) <o:p> </o:p>
3.Hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài (bản sao)<o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt;" valign="top"> 8. Cá nhân nộp thuế thu nhập cao trực tiếp nộp thuế với cơ quan thuế<o:p> </o:p>
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 437px;" valign="top"> 1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)<o:p> </o:p>
2.Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 05-ĐK-TCT màu tím do cơ quan Thuế cấp) <o:p> </o:p>
3.02 ảnh cỡ 2 x 3 của người đăng ký thuế.<o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt;" valign="top"> 9. Đơn vị nộp thuế thu nhập cao khấu trừ tại nguồn<o:p> </o:p>
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 437px;" valign="top"> 1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)<o:p> </o:p>
2.Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 01-ĐK-TCT màu xanh do cơ quan Thuế cấp) <o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt;" valign="top"> 10. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại VN:<o:p> </o:p>
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 437px;" valign="top"> 1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)<o:p> </o:p>
2.Tờ khai đăng ký thuế , kèm theo danh sách viên chức ngoại giao (nếu có) (Mẫu số 06-ĐK-TCT màu trắng do cơ quan Thuế cấp)<o:p> </o:p>
</td> </tr> <tr style=""> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 174pt;" valign="top"> 11. Các tổ chức được uỷ quyền thu thuế, phí, lệ phí, các chủ dự án và các nhà thầu chính nước ngoài của các dự án ODA <o:p> </o:p>
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 437px;" valign="top"> 1.Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp)<o:p> </o:p>
2.Tờ khai đăng ký thuế (Mẫu số 01-ĐK-TCT màu xanh do cơ quan Thuế cấp)
</td></tr></tbody></table>
 

leocay

New member
ở mục 6 : Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài trực tiếp nộp thuế tại VN thì cần phải đăng ký MST mà theo như leocay biết thì, tất cả các cơ quan muốn đăng ký thuế để nộp thuế đều phải có con dấu. NHưng Nhà thầu nước ngoài ko có con dấu thì làm cách nào để nộp thuế cho các chuyên gia của nhà thầu đó trong khi các chuyên gia là những người không cư trú tại VN ????? 8-|
 

Facebook Comment

Top