Tên miền là gì và DNS hoạt động như thế nào?

hoangtrungit

New member
Domain Name System (DNS) là hệ thống của Internet để ánh xạ tên chữ chiếc có địa chỉ Giao thức Internet số (IP) giống như 1 danh bạ điện thoại ánh xạ tên 1 người có một số điện thoại. Ví dụ: khi địa chỉ Web (URL) được nhập vào trình ưng chuẩn, một tầm nã DNS sẽ được thực hành để Phân tích liên hệ IP của máy chủ Web được kết liên có tên đó.

tiêu dùng URL www. Example. Com, example.com là tên miền và www là tên máy chủ. Độ phân giải DNS ánh xạ www. example. com thành 1 liên hệ IP (chẳng hạn như 192.0.2.1). Lúc các bạn cần chuyển vận một trang web, chuyển đổi phải xảy ra giữa những gì quý khách nhập vào trình duyệt y web của họ (www. Example. Com) thành liên hệ IP cần thiết để xác định trang web www. example. com.

Hệ thống DNS là một màng lưới máy chủ định danh cơ sở vật chất dữ liệu mở trên toàn toàn cầu bao gồm 13 máy chủ định danh với thẩm quyền chuyên dụng cho cấp vùng gốc DNS, được gọi là "máy chủ gốc". Máy chủ gốc (còn được gọi là máy chủ định danh gốc DNS) nhận truy nã DNS bao gồm tên miền (ví dụ: www. thousandeyes. com ) và phản hồi bằng cách chuyển hướng đề xuất ấy đến máy chủ định danh miền cấp cao nhất (TLD), dựa trên TLD của miền ấy, chẳng hạn như .com, .net và .org. Nó phản hồi trực tiếp những đề nghị về bản ghi DNS trong vùng gốc bằng phương pháp trả về danh sách phù hợp các máy chủ định danh TLD sở hữu thẩm quyền cho TLD phù hợp có thể khắc phục đề xuất tra cứu DNS ban sơ cho địa chỉ IP của tên miền đấy.

Nguồn tham khảo: thousandeyes
 

Facebook Comment

Top