Quyết toán thuế GTGT cho cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp

bachsa

Moderator
Quyết toán thuế GTGT cho cơ sở nộp thuế GTGT
theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT


+ Với cơ sở thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn chứng từ đầu ra đầu vào

+ Với cơ sở thực hiện đầy đủ hoá đơn đầu ra, nhưng chưa đủ hoá đơn đầu vào


1. Quyết toán thuế cho cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ:

a/ Cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ thực hiện chế độ kế toán, chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định phải kê khai quyết toán thuế GTGT theo mẫu quyết toán thuế 12A/GTGT

Mẫu số: 12A/GTGT
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT
Năm 200......

(Dùng cho cơ sở tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT
và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ)

<table id="AutoNumber1" style="border-width: 0px; border-collapse: collapse;" width="94%" border="1" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="border: medium none ;" width="62%"> Tên cơ sở:...................................................................
Địa chỉ:........................................................................
</td> <td style="border: medium none ;" width="38%"> <table id="AutoNumber2" style="border-width: 0px; border-collapse: collapse;" width="90%" border="1" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none; border-bottom: medium none;" width="25%">Mã số:</td> <td style="border-color: rgb(17, 17, 17) -moz-use-text-color; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid;" width="75%">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>
<table class="MsoNormalTable" style="border: medium none ; margin-left: 19.6pt; border-collapse: collapse;" width="523" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt; width: 40px;" valign="top">
STT
</td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: black black black -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 311px;" valign="top">
Chỉ tiêu
</td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: black black black -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 126px;" valign="top">
Số tiền (đồng VN)
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 40px;">
1
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 311px;"> Hàng hoá tồn kho đầu năm
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 126px;" valign="top">

</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 40px;">
2
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 311px;"> Hàng hoá, dịch vụ mua trong năm
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 126px;" valign="top">

</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 40px;">
3
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 311px;"> Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 126px;" valign="top">

</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 40px;">
4
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 311px;"> Tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 126px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 40px;">
5
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 311px;"> Giá trị gia tăng phát sinh trong năm (5=4-3)
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 126px;" valign="top">

</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 40px;">
6
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 311px;"> Thuế GTGT phảI nộp (6=5 x thuế suất %)
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 126px;" valign="top">

</td> </tr> </tbody> </table>

Ngày... tháng... năm 200...

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

(Trường hợp là hộ kinh doanh thì chỉ cần chủ hộ kinh doanh ký và ghi rõ họ tên)

Yêu cầu kê khai:

+ Căn cứ vào sổ kế toán và chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ để kê khai.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có thuế suất khác nhau phải kê khai chi tiết hàng hoá, dịch vụ bán ra theo từng nhóm thuế suất, sau đó tổng hợp chung các loại hàng hoá, dịch vụ vào một bảng kê khai.

b/ Cơ sở KD có trách nhiệm nộp số thuế GTGT còn thiếu vào NSNN sau 10 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế

2. Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện lập hóa đơn chứng từ khi bán hàng hóa dịch vụ nhưng không có đủ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào

Cơ sở kinh doanh phải kê khai quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo mẫu quyết toán thuế 12B/GTGT

Mẫu số: 12B/GTGT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT
Năm 200......

(Dùng cho cơ sở tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, GTGT
xác định theo tỷ lệ % tính trên doanh thu)

<table id="AutoNumber1" style="border-width: 0px; border-collapse: collapse;" width="95%" border="1" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="border: medium none ;" width="65%"> Tên cơ sở:........................................................................
Địa chỉ:.............................................................................
</td> <td style="border: medium none ;" width="35%"> <table id="AutoNumber2" style="border-width: 0px; border-collapse: collapse;" width="78%" border="1" bordercolor="#111111" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="border-top: medium none; border-left: medium none; border-bottom: medium none;" width="36%">Mã số:</td> <td style="border-color: rgb(17, 17, 17) -moz-use-text-color; border-left: 1px solid; border-right: 1px solid;" width="64%">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> <table class="MsoNormalTable" style="border: medium none ; margin-left: 19.6pt; border-collapse: collapse;" width="530" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td style="border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;" valign="top"> STT

</td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: black black black -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;" valign="top">
Chỉ tiêu
</td> <td style="border-style: solid solid solid none; border-color: black black black -moz-use-text-color; border-width: 1pt 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
Số tiền (đồng VN)
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
I
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Thuế GTGT
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
1
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Hàng hoá tồn kho đầu kỳ
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
2
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Hàng hoá, dịch vụ mua trong kỳ
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
3
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Hàng hoá, dịch vụ mua ngoài tính trong giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
4
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
5
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Tỷ lệ GTGT trên doanh thu
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
6
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ (6 = 4 * 5)
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
7
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Thuế GTGT phảI nộp (7= 6 x thuế suất %)
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
II
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Thuế TNDN
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
1
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Doanh thu tính thuế
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
2
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
3
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Thu nhập chịu thuế (3 = 1 * 2)
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
4
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Thuế suất thuế TNDN %
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 42px;">
5
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 294px;"> Số thuế TNDN phải nộp ( 5 = 3 * 4)
</td> <td style="border-style: none solid solid none; border-color: -moz-use-text-color black black -moz-use-text-color; border-width: medium 1pt 1pt medium; padding: 0in 5.4pt; width: 148px;" valign="top">
</td> </tr> </tbody> </table>
Ngày... tháng... năm 200...

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

(Trường hợp là hộ kinh doanh thì chỉ cần chủ hộ kinh doanh ký và ghi rõ họ tên)

Yêu cầu kê khai:


+ Căn cứ vào sổ kế toán và chứng từ bán hàng hoá, dịch vụ để kê khai.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có thuế suất khác nhau phải kê khai chi tiết hàng hoá, dịch vụ bán ra theo từng nhóm thuế suất, sau đó tổng hợp chung các loại hàng hoá, dịch vụ vào một bảng kê khai.

Cơ sở KD có trách nhiệm nộp số thuế GTGT còn thiếu vào NSNN sau 10 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế


-/-
CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ

1/ Luật Thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997

2/ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003

3/ Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT

4/ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT

5/ Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục , hồ sơ hoàn thuế GTGT của đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

Tổng cục thuế - .....
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
R [Việc Làm] Nhận BC thuế,tháng,quý,năm,tư vấn thành lập DN,BCTC và Quyết toán miễn phí 2012 Giáo dục - Việc làm 13
bachsa Công văn của Tổng Cục thuế 21/05/2010 hướng dẫn bổ sung Quyết toán thuế TNCN Văn bản - Biểu mẫu 0
bachsa Gia hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến tháng 5 Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN Thông tin thuế 0
bachsa Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009 Thông tin thuế 0
bachsa Công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2009 Văn bản - Biểu mẫu 0
bachsa Rối quyết toán thuế chứng khoán Thông tin thuế 0
bachsa Chuẩn bị quyết toán thuế thu nhập cá nhân Thông tin thuế 0
bachsa Cơ quan chi trả quyết toán thuế thu nhập cho cá nhân Thông tin thuế 0
bachsa Khoảng 5 triệu người phải kê khai quyết toán thuế năm 2009 Thông tin thuế 0
bachsa Quyết toán thuế năm? Kế toán - Tài chính 0
bachsa Những điều cần lưu ý khi quyết toán thuế 2009 Thông tin thuế 0
bachsa Dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng: Sổ sách, báo cáo thuế, quyết toán cuối năm trọn gói Các Địa Chỉ Khác 1
bachsa Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành đối với việc hạch Thông tin thuế 0
bachsa Quyết toán thuế Tiêu thụ đặc biệt Thông tin thuế 0
bachsa Quyết toán thuế GTGT cho cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Thông tin thuế 0
bachsa Quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư Thông tin thuế 0
bachsa Quyết định về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp Văn bản - Biểu mẫu 4
R Bí quyết thắng kèo GOLD CUP : USA vs Mexico, 07h30 ngày 02/08 Tin Thể thao 24h 0
T Bí quyết bài trí bàn học theo phong thủy để giúp con học tập tốt Du lịch - Mua sắm 0
dakhoadaitin [Dịch Vụ] Bí quyết chữa bệnh viêm đường tuyến tiền liệt uy tín QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
M Ebook a đến z - bí quyết tiếp thị kết liên thành công ĐÀ NẴNG Online 0
A [Phần mềm] Bí quyết gia tăng lượt truy cập cho website Website - Blog 1
A [Phần mềm] Khách chưa chốt đơn? Nguyên nhân và cách giải quyết ra sao? Website - Blog 0
T Phạm Ngọc Minh Khánh – Bí quyết đạt 8.0 điểm IELTS với VUS CLB Tiếng Anh 1
C [Du lịch] Lập đường dây nóng đối với các bãi tắm Đà Nẵng, giải quyết bức xúc cho du khách Tin tức 24h 0
T Bí quyết học và luyện thi IELTS hiệu quả với VUS CLB Tiếng Anh 0
C [Xã hội] Đà Nẵng: Kiên quyết đòi thủy điện Đắk Mi 4 trả nước về sông Vu Gia Tin tức 24h 1
C [Đà Nẵng] Quyết định giải thể đội tuyển Võ cổ truyền Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Hình ảnh] Hình ảnh độc đáo và quyết liệt của Nguyễn Bá Thanh Hình ảnh Đà Nẵng 0
N 7 Bí quyết chinh phục bài thi TOEIC Lời Khuyên Chung 0
rcp [Quản trị] Bí quyết giữ chân người tài Quản lý - Điều hành 1
C [Đà Nẵng] Nghị quyết 33/NQ-TW của Bộ Chính Trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng Tin tức 24h 0
C [Đà Nẵng] Các quyết định quan trọng về nhân sự quận ủy liên chiểu Tin tức 24h 0
C [Quy hoạch] Giải quyết vướng mắc thu hồi đất tại dự án đường vành đai phía nam thành phố Dự án Đà Nẵng 0
BNN [Marketing] Bí quyết chọn lựa ngôi sao đại diện thương hiệu Quảng bá thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] 3 bí quyết thiết kế logo nhà hàng Thiết kế Thương hiệu 0
BNN [Marketing] Bí quyết tăng giá trị thương hiệu Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Bí quyết xây dựng thương hiệu tiết kiệm nhưng hiệu quả Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Quyết định trong tâm trí và hành vi mua sắm Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] Bí quyết tạo dựng niềm tin ở khách hàng của Richard Branson Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Điều hành] 7 bí quyết xây dựng lòng trung thành của khách hàng Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Marketing] 5 bí quyết để có dịch vụ khách hàng hoàn hảo Tổng quát thương hiệu 0
BNN [Marketing] 18 bí quyết Marketing hàng hiệu Xây dựng thương hiệu 4
BNN [Thương hiệu] 33 Bí quyết và Chiến thuật đặt tên thương hiệu Xây dựng thương hiệu 0
BNN Đà Nẵng: Quyết liệt với yêu sách "đường lưỡi bò" Sóng BIỂN ĐÔNG 0
rcp Vì sao Apple quyết định loại bỏ Google Maps ra khỏi iOS CLB TIN HỌC 1
mulove “Tí hon” da cam quyết tâm thi vào đại học Tin tức 24h 0
T [Đà Nẵng] Đà Nẵng sẽ ra Nghị quyết phản đối việc lập 'thành phố Tam Sa' Tin tức 24h 0
mulove Yêu cầu Trung Quốc hủy quyết định lập 'thành phố Tam Sa' Sóng BIỂN ĐÔNG 1

Similar threads

Top