Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA-SME 7.9

bachsa

Moderator
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center><TBODY><TR><TD>

</TD><TD>Mua hàng
 • Tạo lập và quản lý các đơn mua hàng gửi nhà cung cấp
 • Theo dõi công nợ chi tiết đến từng nhà cung cấp, từng hóa đơn
</TD></TR><TR><TD>


</TD><TD>

</TD></TR><TR><TD>

</TD><TD>Bán hàng
 • Quản lý đơn hàng chặt chẽ
 • Theo dõi công nợ theo tuổi nợ, hoá đơn
 • Tự động bù trừ công nợ
</TD></TR><TR><TD>


</TD><TD>

</TD></TR><TR><TD>

</TD><TD>Quản lý kho

 • Tính giá trị hàng tồn kho theo nhiều phương pháp
 • Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý vật tư lắp ráp, tháo dỡ
 • Cho phép điều chỉnh hàng tồn kho, chuyển kho nội bộ
</TD></TR><TR><TD>


</TD><TD>

</TD></TR><TR><TD>

</TD><TD>Quản lý quỹ

 • Cho phép hạch toán nhiều loại tiền
 • Tự động kết chuyển chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
</TD></TR><TR><TD>


</TD><TD>

</TD></TR><TR><TD>

</TD><TD>Ngân hàng

 • Sẵn sàng cho thương mại điện tử
 • Chức năng đối chiếu với ngân hàng giúp theo dõi sai lệch giữa sổ kế toán và ngân hàng
</TD></TR><TR><TD>


</TD><TD>

</TD></TR><TR><TD>

</TD><TD>Tài sản cố định

 • Quản lý TSCĐ linh hoạt
 • Quản lý quá trình sử dụng và luân chuyển của tài sản trong công ty
 • Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm, đánh giá lại tài sản
</TD></TR><TR><TD>


</TD><TD>

</TD></TR><TR><TD>

</TD><TD>Thuế

 • Cập nhật báo cáo thuế theo Thông tư 60/2007/TT-BTC
 • Tự động in bảng kê, tờ khai thuế GTGT hàng tháng
 • Theo dõi số thuế GTGT được hoàn lại, miễn giảm
 • Cho phép xuất khẩu dữ liệu ra phần mềm thuế của Tổng cục Thuế
</TD></TR><TR><TD>


</TD><TD>

</TD></TR><TR><TD>


</TD><TD>Tiền lương

 • Tính lương theo nhiều phương pháp: thời gian, sản phẩm,…
 • Tự động tính lương, thuế thu nhập, bảo hiểm
 • Tự động phân bổ chi phí lương</TD></TR><TR><TD>


</TD><TD>

</TD></TR><TR><TD>

</TD><TD>Giá thành

 • Tính giá thành theo nhiều giai đoạn
 • Lập báo cáo giá thành sản phẩm và báo cáo phân tích các yếu tố chi phí
</TD></TR><TR><TD>


</TD><TD>

</TD></TR><TR><TD>

</TD><TD>Hợp đồng
 • Quản lý chi tiết đến từng hợp đồng của khách hàng
 • Theo dõi chi tiết tình hình thanh toán theo từng hợp đồng
</TD></TR><TR><TD>


</TD><TD>

</TD></TR><TR><TD>

</TD><TD>Sổ cái
 • Tự động kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ, xác định lãi lỗ của kỳ kinh doanh và lên báo cáo tài chính
 • Khoá sổ cuối kỳNguồn: Misa


news.gif
Xem mục tuyển dụng kế toán tại Đà Nẵng trong năm 2010
news.gif
</TD></TR></TBODY></TABLE>
 

Facebook Comment

Top