Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

bachsa

Moderator
Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

left align imagePhần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8":DOANH NGHIỆP 8», trong đó có các tính năng cho phép tạo dựng và thay đổi các ứng dụng đa dạng. Trong bộ đóng gói của phần mềm gồm có cấu hình "1C:KẾ TOÁN 8". Đây là giải pháp có thể sử dụng ngay để tiến hành kế toán trong các doanh nghiệp với bất kỳ dạng hoạt động nào: sản xuất, bán buôn và bán lẻ, cung cấp dịch vụ…

Thành phần các tài khoản, việc tổ chức kế toán phân tích, kế toán nguyên tệ, kế toán số lượng trong các tài khoản cho phép tính đến các yêu cầu của pháp luật. Người sử dụng có thể tự điều chỉnh phương pháp kế toán trong khuôn khổ chính sách kế toán, tạo mới các tiểu khoản và các khoản mục của kế toán chi tiết. Để thực hiện điều này, không cần đòi hỏi phải có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thiết kế cấu hình.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" đảm bảo cho việc giải quyết tất cả các nhiệm vụ được đặt ra đối với bộ phận kế toán trong doanh nghiệp trong trường hợp, bộ phận kế toán hoàn toàn chịu trách nhiệm về công tác kế toán như: các bảng kê chứng từ gốc, kế toán bán hàng, kế toán tiền lương… Giải pháp ứng dụng này chỉ có thể sử dụng để tiến hành kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, còn các nhiệm vụ tự động hóa của các bộ phận khác, ví dụ như phòng bán hàng, được giải quyết trong khuôn khổ các cấu hình chuyên dụng hoặc hệ thống khác. Như vậy, phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" có sẵn khả năng tích hợp với các giải pháp ứng dụng "1C:Quản lý thương mại" và "1C:Quản trị Nhân sự & Tiền lương" thuộc hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP 8».

Tiến hành kế toán cho nhiều doanh nghiệp trong một cơ sở dữ liệu

Khi ứng dụng phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8", có thể tiến hành kế toán quản trị và kế toán thuế cho nhiều doanh nghiệp (pháp nhân). Công tác kế toán cho mỗi doanh nghiệp có thể tiến hành trong cơ sở dữ liệu riêng biệt. Bên cạnh đó, phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" còn cho phép tiến hành kế toán cho nhiều doanh nghiệp trong một cơ sở dữ liệu duy nhất. Điều này rất thuận lợi trong trường hợp khi hoạt động của các doanh nghiệp có liên quan chặt chẽ với nhau, ví dụ trong cùng một tập đoàn. Khi đó có thể sử dụng chung các danh mục hàng hóa, kho bãi, khách hàng và đối tác, nhân sự…, còn các báo cáo pháp quy có thể tạo ra riêng biệt cho từng doanh nghiệp. Nhờ tính năng này mà phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" có thể được ứng dụng trong những doanh nghiệp nhỏ và trong cả những tập đoàn lớn với cơ cấu tổ chức phức tạp.

Kế toán “theo chứng từ”, điều chỉnh bằng bút toán thủ công và thực thi các giao dịch mẫu

Phương pháp chính để phản ánh các giao dịch kinh tế của doanh nghiệp là nhập dữ liệu theo các biểu mẫu của cấu hình, tương ứng với các chứng từ gốc của kế toán. Ngoài ra, còn có thể nhập trực tiếp các bút toán. Để nhập các bút toán theo nhóm, có thể sử dụng các giao dịch mẫu. Đây là một công cụ tự động hóa đơn giản, dễ dàng và có thể được điều chỉnh nhanh chóng bởi chính những người sử dụng.

Kế toán hàng hóa và nguyên vật liệu theo lô

Công việc kế toán hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm được tiến hành theo Chuẩn mực kế toán số 2. Có hỗ trợ các phương pháp định giá khi sử dụng hàng tồn kho như sau:
phần mềm đa năng dùng để ứng dụng đại trà cho công tác tự động hóa kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, đồng thời tạo ra các biểu mẫu báo cáo pháp quy. Phần mềm được tạo dựng trên nền tảng công nghệ «1C
 • bình quân gia quyền;

 • nhập trước xuất trước (FIFO);

 • nhập sau xuất trước (LIFO)

Khi áp dụng cách tính giá vốn hàng bán theo phương pháp FIFO và LIFO, trên các tài khoản hàng tồn kho có tiến hành kế toán theo lô. Các phương pháp định giá có thể sử dụng một cách độc lập riêng cho từng doanh nghiệp.

Kế toán theo nơi cất giữ hàng hóa

Ở các kho cất giữ hàng hóa có thể tiến hành kế toán theo "Số lượng" hoặc "Số lượng – Giá trị". Trong trường hợp đầu tiên, việc đánh giá giá trị hàng hóa và nguyên vật liệu dùng cho kế toán doanh nghiệp mà không phụ thuộc vào việc hàng hóa được nhận từ kho nào. Tính năng kế toán theo nơi cất giữ hàng hóa có thể được ngắt bỏ nếu như không cần thiết.

Trong phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8", các số liệu khi kiểm kê được ghi nhận lại và tự động so sánh với các số liệu kế toán. Trên cơ sở kiểm kê, sẽ tự động phát hiện ra số lượng hoặc thiếu hàng tồn kho.

Kế toán các giao dịch thương mại

Tự động hóa việc nhập và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Khi bán hàng thì lập ra hóa đơn thanh toán, hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT. Tất cả các giao dịch bán buôn (sỉ) được tính đến trong hợp đồng với người bán và người mua. Đối với hàng hóa nhập khẩu, có tính đến nước xuất khẩu và mã số tờ khai hải quan.

Đối với bán lẻ, có các tính năng dùng để phản ánh việc tiêu thụ hàng hóa trong bán lẻ hoặc phản ánh việc bán hàng trên cơ sở kết quả kiểm kê. Hàng hóa trong bán lẻ có thể được tính đến theo giá mua và giá bán.

Tự động hóa các giao dịch nhận hàng hóa trả lại từ người mua và trả lại hàng cho người bán.

Trong phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" có hỗ trợ nhiều dạng giá, ví dụ: "giá bán buôn", "bán buôn nhỏ", "bán lẻ" "giá mua"… Điều này giúp đơn giản hóa việc phản ánh các giao dịch nhập và xuất hàng.

Kế toán bán hàng ký gửi

Tự động hóa các giao dịch đối với các hàng hóa nhận bán hộ cũng như đối với hàng hóa đem ký gửi. Khi lập các bảng kê và báo cáo cho người ký gửi và người nhận ký gửi, hệ thống sẽ tự động tính và trừ lại khoản hoa hồng theo như thỏa thuận trong hợp đồng ký gửi.

Kế toán các nghiệp vụ liên quan tới bao bì

Tự động hóa các thao tác kế toán liên quan đến bao bì sử dụng nhiều lần. Có tính đến các yếu tố liên quan tới thuế, cũng như liên quan tới việc hạch toán với người bán và người mua.

Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Tiến hành kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: nhập dữ liệu trên cơ sở các phiếu chi, phiếu thu và chứng từ ngân hàng. Tự động hóa các thao tác hạch toán với người bán, người mua, người nhận tạm ứng, ghi nhận các khoản tiền mặt vào hóa đơn thanh toán và nhận tiền mặt bằng séc, bán và mua hàng hóa bằng ngoại tệ. Việc ghi chép các giao dịch thu chi tiền mặt được tự động phân chia thành các dạng: tạm ứng và thanh toán. Trên cơ sở phiếu thu chi tiền mặt, sẽ hình thành sổ quỹ tiền mặt. Có sử dụng công cụ trao đổi thông tin với các phần mềm khác.

Kế toán chi phí bán hàng

Cuối tháng, hệ thống sẽ tự động tiến hành hạch toán các chi phí cho tiêu thụ hàng hóa trong kỳ, có tính đến các đặc điểm của chi phí vận chuyển mà có quan hệ tỷ lệ với giá trị của hàng hóa đã bán.

Kế toán công nợ phải thu, phải trả

Hạch toán với người bán và người mua có thể tiến hành theo tiền Đồng Việt Nam, ngoại tệ hoặc theo đơn vị quy ước. Chênh lệnh tỷ giá sẽ được tự động tính cho mỗi giao dịch. Hạch toán với đối tác có thể theo hợp đồng chung hoặc theo chứng từ hạch toán. Phương pháp hạch toán với đối tác được quy định sẵn trong hợp đồng. Khi lập các chứng từ thanh toán có thể sử dụng các dạng giá khác nhau đối với từng đối tác hoặc giá chung cho tất cả các đối tác.

Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình và vô hình

Hạch toán TSCĐ hữu hình và vô hình được tiến hành theo trình tự quy định của Chuẩn mực kế toán số 3 và 4. Tự động hóa các thao tác chính: tiếp nhận, đưa vào hạch toán, trích khấu hao, sửa chữa lớn, chuyển giao quyền sử dụng, thanh lý. Có thể phân bổ chi phí khấu hao theo tháng giữa các tài khoản hay theo đối tượng trích khấu hao. Đối với TSCĐ sử dụng theo mùa, có thể sử dụng lịch biểu khấu hao.

Kế toán sản xuất

Tự động hóa việc tính giá thành sản phẩm và dịch vụ được tạo ra bởi sản xuất chính hoặc từ các phần bổ trợ. Kế toán hàng hóa xuất xưởng trong tháng được tiến hành theo giá trị sản xuất định trước. Đến cuối kỳ sẽ tính giá trị chi phí thực tế của thành phẩm.

Danh mục và số lượng nguyên vật liệu dành cho sản xuất có thể tự động tính trên cơ sở các số liệu về sản phẩm xuất xưởng và số liệu về định mức chi phí.

Kế toán chi phí gián tiếp

Đến cuối tháng sẽ tự động ghi lại các chi phí sản xuất. Trong đó có tính tới các chi phí vận chuyển, các chi phí tỷ lệ với giá trị của hàng hóa

Để tiến hành hạch toán chi phí quản lý chung, có thể sử dụng phương pháp "Direct-costing". Đây là phương pháp cho phép ghi các chi phí quản lý chung trong kỳ từ lúc phát sinh và sẽ được hạch toán toàn bộ vào giá trị tiêu thụ sản phẩm. Nếu như doanh nghiệp không sử dụng phương pháp "Direct-costing", các chi phí quản lý chung sẽ phân bổ đều theo tỷ lệ đối với các sản phẩm đã và chưa hoàn thành trong kỳ.

Khi ghi giảm các chi phí gián tiếp, có thể áp dụng các phương pháp phân bổ khác nhau theo các nhóm hàng hóa (dịch vụ). Đối với các chi phí gián tiếp, có thể phân bổ dựa trên:

 • khối lượng xuất xưởng;

 • giá thành dự tính;

 • chi phí nhân công;

 • chi phí nguyên vật liệu.
Kế toán bán thành phẩm

Đối với các dây chuyền công nghệ phức tạp mà trong đó có nhiều công đoạn trung gian và có tính đến số lượng bán thành phẩm, có thể sử dụng kế toán bán thành phẩm và đồng thời tự động tính giá thành của nó.

Kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Trong phần mềm có cơ chế để tiến hành kế toán thuế GTGT: ghi nhận hóa đơn GTGT, lập bảng kê hóa đơn GTGT. Tự động hóa công tác kế toán thuế GTGT khi mua hàng và bán hàng với thuế suất GTGT 0%.

Quản trị nhân sự và kế toán tiền lương

Trong phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" có thể tiến hành quản lý nhân sự, trong đó có tính đến các nhân sự làm việc theo chỗ làm chính, chỗ làm phụ. Đảm bảo việc tiến hành tạo ra các biểu và các báo cáo theo quy định.

Tự động hóa việc tính toán tiền lương cho nhân viên, đồng thời tiến hành hạch toán các khoản thu chi ứng trước khi trả lương, bên cạnh đó có tính đến các khoản thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương.

Tự động hóa:

 • tính lương cho người lao động theo thang lương, đồng thời chỉ ra phương pháp định khoản kế toán cho từng dạng lương;

 • tiến hành công tác hạch toán với người lao động đến tận trả lương cho người lao động;

 • tính thuế liên quan đến việc trả lương cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật;

 • lập ra các báo cáo tương ứng (thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

Các thao tác cuối kỳ (đóng sổ cuối tháng)

Tự động hóa các thao tác cuối kỳ, trong đó bao gồm: đóng các tài khoản trung gian, đánh giá lại ngoại tệ, ghi giảm chi phí trả trước, khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí gián tiếp, xác định kết quả kinh doanh.

Các báo cáo kế toán chuẩn


Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" cho phép người sử dụng lựa chọn các báo cáo chuẩn để phân tích các dữ liệu về số dư, số phát sinh theo các tài khoản và theo bút toán trong các trường hợp khác nhau.

Các báo cáo quản trị

Trong phần mềm có một loạt các báo cáo quản trị dành cho người quản lý doanh nghiệp, dùng để theo dõi và phân tích các số liệu đã được ghi nhận trong hệ thống kế toán dưới dạng dễ hiểu và trực quan.

Các báo cáo pháp quy

Trong phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" có các báo cáo theo quy định của pháp luật cũng như có các báo cáo dành cho người quản lý, điều hành và người chủ doanh nghiệp.

Các công cụ tiện ích

Trong số các công cụ tiện ích mà phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" cung cấp, có thể kể đến: tự động kiểm tra và cài đặt phiên bản cập nhật, nhập tỷ giá ngoại tệ và các bảng mã hiệu khác nhau thông qua Internet.

Hỗ trợ về phương pháp và kỹ thuật

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" có kèm theo các dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin bao gồm:

 • dịch vụ tư vấn qua điện thoại và thư điện tử (email);

 • cập nhật các mẫu báo cáo mới, phần mềm và các cấu hình;
Để trợ giúp cho người sử dụng, công ty "1VS" đã đưa ra các tài liệu:

 • sách hướng dẫn triển khai kế toán và sử dụng hệ thống chương trình «1C:DOANH NGHIỆP 8»;

 • đĩa CD-ROM hướng dẫn "Sử dụng hiệu quả chương trình «1C:DOANH NGHIỆP 8»".

news.gif
Xem mục tuyển dụng kế toán tại Đà Nẵng trong năm 2010
news.gif
Nguồn: 1vs
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
A Dịch vụ cài đặt và hỗ trợ các phần mềm thiết kế 3D – 2D Kỹ thuật 0
C Phần mềm kế toán CADS 2008 Miễn phí Thông tin thuế 0
T Phần mềm kế toán chuyên nghiệp dành cho DN vừa và nhỏ Thông tin thuế 0
S Phần mềm kế toán DMA.Net 2010 - download ngay! Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán asiasoft Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán Metadata Accounting Thông tin thuế 0
bachsa Giáo trình hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán máy, kế toán doanh nghiệp Misa Kiến thức Kế toán 1
bachsa Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA-SME 7.9 Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán ESoft Financials Thông tin thuế 0
D Phần mềm kế toán Tony Accounting Thông tin thuế 0
bachsa Phần mềm kế toán Fast Accounting Thông tin thuế 7
bachsa Phần mềm Kế Toán Việt Nam, phiên bản KTVN 9.09+ Kiến thức Kế toán 0
A [Phần mềm] Khám phá ngay phần mềm quản lý, ẩn comment Fanpage Facebook tốt nhất Website - Blog 0
A [Phần mềm] Nắm bắt đơn hàng dễ dàng hơn với phần mềm quản lý Page Abit Website - Blog 0
A [Phần mềm] Nắm bắt đơn hàng dễ dàng hơn với phần mềm quản lý Page Abit Website - Blog 0
A [Khác] Điểm mặt các phần mềm ẩn comment page Facebook đáng dùng nhất Website - Blog 0
A [Phần mềm] Điểm mặt các phần mềm ẩn comment page Facebook đáng dùng nhất Website - Blog 0
A [Sản Phẩm] Lợi ích khi sử dụng phần mềm bán hàng Abit Website - Blog 0
A [Phần mềm] Tăng tỷ lệ đơn thành công với phần mềm quản lý abitstore Website - Blog 0
A [Khác] Vì sao nên sử dụng phần mềm Abit Website - Blog 0
A [Phần mềm] Kinh doanh dễ dàng hơn với phần mềm quản lý tin nhắn Abit Website - Blog 0
H [Phần mềm] Phần mềm quản lý Cafe, Nhà Hàng, Quán Bar QUẢNG CÁO - RAO VẶT 32
C [Đà Nẵng] Khu Công nghệ thông tin - Khát vọng công nghiệp phần mềm Đà Nẵng Tin tức 24h 0
A Học chạy phần mềm iphone 2g,3g,3gs,4g Máy tính - Điện thoại 0
N [Văn phòng] Bán phần mềm đăng tin lên top google Nhà đất Đà Nẵng 22
C [Nhà Đất] Sửa chữa,cài đặt phần mềm cho PCLaptop tai HN QUẢNG CÁO - RAO VẶT 53
C [Nhà Đất] Sửa chữa,cài đặt phần mềm cho PCLaptop tai HN QUẢNG CÁO - RAO VẶT 68
M Unlock iphone 3g,4,4s chuyên nghiệp bằng phần mềm - Laptop One Máy tính - Điện thoại 9
N [Kiến thức] Phần mềm phân tích chứng khoán chuyên sâu stoxpro3.5 Chứng khoán Đà Nẵng 1
W Orbit Downloader 4.0: Thêm tính năng tìm phiên bản mới cho các phần mềm Thủ thuật - Mẹo vặt 0
H [Phần mềm] Miễn phí demo phần mềm Quản lý Khách Sạn Website - Blog 3
BNN [Sản Phẩm] Phần mềm AutoCAD 2012 tại Đà Nẵng và Miền trung NHAN SON COMPANY 0
BNN [Sản Phẩm] Phần mềm BKAV Pro tại Đà Nẵng và Miền trung NHAN SON COMPANY 0
BNN [Sản Phẩm] Phần mềm Kaspersky 2013 tại Đà Nẵng và Miền trung NHAN SON COMPANY 0
BNN [Sản Phẩm] Phần mềm Bản quyền Microsoft tại Đà Nẵng và Miền trung NHAN SON COMPANY 0
G Nghiệp vụ quản lý giao nhận vận tải quốc tế - Thực hành thành thạo phần mềm SMS Giáo dục - Việc làm 3
BNN [Công nghệ] Đà Nẵng với phần mềm mã nguồn mở Tin tức 24h 0
V Phần mềm đo nhiệt độ cpu và gpu : Speedfan Software 1
P [Nhà Đất] Phần mềm spam email hàng loạt và tìm kiếm địa chỉ email QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
R English Tooltip 3.0 - 1 phần mềm học từ vựng tiếng anh ! CLB Tiếng Anh 0
I [Nhà Đất] Phần mềm đăng tin up tin (post bài) tự động tốt nhất ! - 02/08/2011 QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
S [Nhà Đất] Phần mềm seo google miễn phí,phần mềm seo web,phần mềm đăng tin miễn phí QUẢNG CÁO - RAO VẶT 34
BNN [Kinh tế] Đà Nẵng phát hiện 2 công ty xài phần mềm “chùa” Tin tức 24h 0
M Tìm phần mềm dạy tiếng trung CLB Tiếng Trung 0
BNN [Doanh nghiệp] Đà Nẵng: Công nhận Công viên phần mềm là Khu CNTT tập trung Tin tức 24h 2
G Phần mềm hiển thị file ẩn do virut Kho download 3
M Phần mềm hỗ trợ phân tích chứng khoán chuyên nghiệp và hỗ trợ đầu tư cho doanh Kiến thức kinh doanh 1
M Phần mềm hỗ trợ phân tích chứng khoán chuyên nghiệp Chứng khoán Đà Nẵng 2
W Hot phần mềm xem TV hơn 1000 kênh trên thế giới ! Kho download 0
thuytien155 Annotated Chinese Reader - Phần mềm đọc và dịch văn bản tiếng Trung CLB Tiếng Trung 1

Similar threads

Top