Joke

Huế Xưa

New member
Never Laugh at a Vietnamese


A Vietnamese man walks into a bank in New York City and asks for the loan officer. He tells the loan officer that he is going to Vietnam on business for two weeks and needs to borrow $5,000.
The bank officer tells him that the bank will need some form of security for the loan, so the Vietnamese man hands over the keys to a new Ferrari parked on the street in front of the bank. He produces the title and everything checks out.
The Loan officer agrees to accept the car as collateral for the loan. The bank's president and its officers all enjoy a good laugh at the Vietnamese for using a $250,000 Ferrari as collateral against a $5,000 loan.
An employee of the bank then drives the Ferrari into the bank's underground garage and parks it there.
Two weeks later, the Vietnamese returns, repays the $5,000 and the interest, which comes to $15.41. The loan officer says, 'Sir, we are very happy to have had your business, and this transaction has worked out very nicely, but we are a little puzzled. While you were away, we checked you out and found that you are a multi-millionaire.
What puzzles us is why you would bother to borrow $5,000?
The Vietnamese replies: 'Where else in New York City can I park my car for two weeks for only $15.41 and expect it to be there safely when I return.bài này HX nhận từ email nên không rõ nguồn gốc.
 

mityeu1995

New member
Một người đàn ông Việt bước vào một ngân hàng ở thành phố New York và yêu cầu đại diện cho vay. Anh ta nói với đại diện cho vay rằng ông sẽ đến Việt Nam vào kinh doanh cho hai tuần và nhu cầu vay $ 5.000.
Các viên chức ngân hàng nói với ông rằng các ngân hàng sẽ cần một số hình thức bảo mật cho vay, do đó, bàn tay người đàn ông người Việt Nam qua các phím cho một chiếc Ferrari mới chưa sử dụng trên đường phố ở phía trước của ngân hàng. Ông đã tạo ra tiêu đề và kiểm tra tất cả mọi thứ ra ngoài.
Phía cho vay đồng ý chấp nhận những chiếc xe như là vật thế chấp cho khoản vay. Của ngân hàng chủ tịch và cán bộ của tất cả thưởng thức một cười tốt tại Việt Nam để sử dụng $ 250.000 Ferrari như đối với tài sản thế chấp vay tiền $ 5.000.
Là nhân viên của ngân hàng thì các ổ đĩa của Ferrari vào nhà để xe dưới lòng đất của ngân hàng và công viên nó ở đó.
Hai tuần sau, trở về Việt Nam, repays các $ 5.000 và lãi, mà nói đến $ 15,41. Phía cho vay nói: "Sir, chúng tôi rất vui khi đã có doanh nghiệp của bạn, và các giao dịch này đã đề ra rất độc đáo, nhưng chúng tôi là một chút hoang. Trong khi bạn đang đi, chúng tôi kiểm tra bạn ra ngoài và thấy rằng bạn là một đa triệu phú.
Chúng tôi câu đố là gì tại sao bạn sẽ bận để vay 5.000 $?
Các bài trả lời Việt Nam: 'Trường hợp khác tại thành phố New York tôi có thể đậu xe của tôi trong hai tuần để chỉ $ 15,41 và hy vọng nó sẽ có một cách an toàn khi tôi trở về.
 

rcp

Administrator
...tại thành phố New York tôi có thể đậu xe của tôi trong hai tuần để chỉ $ 15,41....


Công nhận chỉ có người giàu có mới nghĩ ra đc cái tuyệt chiêu này để..tiết kiệm..^:)^

Hoan hô tinh thần nhiệt tình dịch bản văn của mityeu1995..:votay

thân mến,

--- rcp
 

Huế Xưa

New member
Four Friends at a Party

Four friends, who hadn't seen each other in 30 years, reunited at a party. After several drinks, one of the men had to use the rest room. Those who remained talked about their kids.

The first guy said, "My son is my pride and joy. He started working at a successful company at the bottom of the barrel. He studied Economics and Business Administration and soon began to climb the corporate ladder and now he's the president of the company. He became so rich that he gave his best friend a top of the line Mercedes for his birthday."

The second guy said, "Darn, that's terrific! My son is also my pride and joy. He started working for a big airline, and then went to flight school to become a pilot. Eventually he became a partner in the company, where he owns the majority of its assets. He's so rich that he gave his best friend a brand new jet for his birthday."

The third man said: "Well, that's terrific! My son studied in the best universities and became an engineer. Then he started his own construction company and is now a multimillionaire. He also gave away something very nice and expensive to his best friend for his birthday: A 30,000 square foot mansion."

The three friends congratulated each other just as the fourth returned from the restroom and asked: "What are all the congratulations for?" One of the three said: "We were talking about the pride we feel for the successes of our sons. ...What about your son?"

The fourth man replied: "My son is gay and makes a living dancing as a stripper at a nightclub." The three friends said: "What a shame...what a disappointment."
The fourth man replied: "No, I'm not ashamed. He's my son and I love him. And he hasn't done too bad either.
His birthday was two weeks ago, and he received a beautiful 30,000 square foot mansion, a brand new jet and a top of the line Mercedes from his three boyfriends!!
 

mityeu1995

New member
Bốn người bạn tại bữa tiệc

Bốn người bạn, đã không gặp nhau trong 30 năm qua, đoàn tụ ở một bữa tiệc. Sau khi uống một vài, một trong những người đàn ông đã phải sử dụng các phòng nghỉ ngơi. Những người vẫn nói chuyện về con của họ.

Những gã đầu tiên nói: "Con trai tôi là niềm tự hào và niềm vui của tôi Nó bắt đầu làm việc tại một công ty thành công ở dưới cùng của thùng.. Nó đã học Kinh tế và Quản trị kinh doanh và sớm bắt đầu leo lên các bậc thang của công ty và bây giờ nó là chủ tịch của công ty Nó trở thành như vậy. phong phú mà nó đã cho một người bạn tốt nhất của mình trên cùng của dòng xe Mercedes cho ngày sinh nhật của mình. "

The guy thứ hai nói, "Darn, đó là tuyệt vời con trai của tôi cũng là niềm tự hào và niềm vui của tôi.! Nó bắt đầu làm việc cho một hãng hàng không lớn, và sau đó đã đi học chuyến bay để trở thành một phi công. Cuối cùng, nó đã trở thành một đối tác trong công ty, nơi nó sở hữu phần lớn các tài sản của nó nên phong phú mà nó đã cho người bạn tốt nhất của mình một máy bay phản lực thương hiệu mới cho ngày sinh nhật của mình.. "

Những người đàn ông thứ ba nói: "Vâng, đó là tuyệt vời con trai của tôi học tại trường đại học tốt nhất và trở thành một kỹ sư.! Sau đó, nó bắt đầu công ty xây dựng của riêng mình và bây giờ là một multimillionaire. Nó cũng đã cho ra một cái gì đó rất tốt đẹp và tốn kém cho người bạn thân nhất của mình cho ngày sinh nhật của mình: Một 30.000 mét vuông dinh thự. "

Ba người bạn chúc mừng nhau chỉ là thứ tư trở về từ phòng vệ sinh và hỏi: "tất cả các chúc mừng cho là gì?" Một trong ba nói: "Chúng tôi nói về chúng tôi cảm thấy tự hào với những thành công của các con trai của chúng tôi. ... Những gì về con trai của bạn?"

Những người đàn ông thứ tư trả lời: "Con trai tôi là đồng tính và làm cho một nhảy múa sống như một stripper tại một hộp đêm." Ba người bạn cho biết: "Những gì là xấu hổ ... những gì một sự thất vọng."
Những người đàn ông thứ tư trả lời: "Không, tôi không phải xấu hổ ông, con trai của tôi và tôi yêu anh ta.. Và ông đã không thực hiện hoặc là quá xấu.
Ngày sinh nhật của ông đã được hai tuần trước, và ông đã nhận được một lâu đài 30.000 mét vuông xinh đẹp, một thương hiệu máy bay phản lực mới và một đầu của dòng xe Mercedes từ ba bạn trai của mình!!

mit' dịch trong goole thôi, có gì sai sót qua chửi google hỉ:p
 
Sửa lần cuối:

binhminh

New member
English in America
A few years ago, Prime Minister Mori was given some Basic English conversation training before he visits Washington and meets president Bill Clinton...

The instructor told Mori 'Prime Minister, when you shake hand with President Clinton, please say 'how are you'. Then Mr. Clinton should say,' I'm fine, and you?' Now you should say ' me too'. Afterwards we, translators, will do all the work for you.'

It looks quite simple, but the truth is....When Mori met Clinton , he mistakenly said 'Who Are You?' instead of 'How are you'. Mr. Clinton was a bit shocked but still managed to react with humor: 'Well, I'm Hilary's husband, ha-ha....' Then Mori replied 'Me too, ha-ha..'

Then there was a long silence in the meeting room....

binhminh (st)
 

Huế Xưa

New member
For the Annual Company Picnic, management had decided that because of liability issues, we could have alcohol, but only one drink per person...I was fired for ordering the cups.
 

hoài thương

New member
hic
chịu ko nổi
cái li nhỏ dễ sợ lun á!
mà sao đòi nhập vào lắm kí tự thế! hết ý muốn nói rồi! hông nói nữa đâu!

 

Facebook Comment

Top