Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009

bachsa

Moderator
Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009. Theo đó, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ.

left align imageCụ thể, đối với dịch vụ là 5%; kinh doanh hàng hoá (1%); hoạt động khác (2%). Trường hợp các đơn vị sự nghiệp thuộc diện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp phải thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn chứng từ theo quy định; khi áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu nêu trên.

Công văn nêu rõ, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hoá, gia công, cung cấp dịch vụ, bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Tổng cục Thuế cũng quy định rõ những khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp sẽ được khấu trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, với các khoản chi cụ thể như: khấu hao tài sản cố định, tiền lương, tiền ăn giữa ca, chi phí trang phục cho nhân viên, chi phí lãi vay, trích lập dự phòng, trích nộp bảo hiểm thất nghiệp và trích trợ cấp mất việc làm, khi thực hiện khấu trừ, các đơn vị cần căn cứ vào quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để xác định khoản được khấu trừ theo đúng quy định...

Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế địa phương căn cứ vào những văn bản pháp luật hiện hành và hướng dẫn tại công văn này để tuyên truyền và tập huấn cho người nộp thuế nhằm thực hiện tốt công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị có thể phản ánh với cục thuế địa phương để Tổng cục Thuế kịp thời hướng dẫn, giải đáp.

Nguồn: Vneconomy
<input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
 

Facebook Comment

Top