Nhãn hiệu Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu

BNN

Hỏa Sơn
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆUI. Khái niệm, giải thích

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp (hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác.

"Nhãn hiệu" là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.
Với chức năng của công cụ marketing - truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu được hình thành bởi trí tuệ mà doanh nghiệp đầu tư cho sản phẩm dịch vụ đó - nhãn hiệu được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

II. Các tài liệu cần có của đơn

1. Tài liệu tối thiểu

(a) 02 Tờ khai đăng ký theo mẫu số 04-NH, Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;

(b) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

(c) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

2. Đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể,nhãn hiệu chứng nhận

Ngoài các tài liệu quy định trên đây,đơn còn bắt buộc phải có thêm các tài liệu sau đây:

(a) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/nhãn hiệu chứng nhận;

(b) Bản thuyết minh về tính chất,chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);

(c) Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

3. Yêu cầu đối với đơn

(a) Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ;

(b) Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại điểm 7.3 và điểm 7.4 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt;

(c) Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ,sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

(d) Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

(e) Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

(f) Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ,một cách rõ ràng,sạch sẽ,không tẩy xoá,không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó,nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

(g) Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;

(h) Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

III. Phí, lệ phí

Để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, người nộp đơn phai nộp các khoản phí và lệ phí quy định (tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính), bao gồm các khoản sau:


<table class="MsoNormalTable" style="width: 100%; border: 1px dashed #F3F3F3;" background="1" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr style="mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes"> <td style="width: 5%; padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;" width="5%">
TT
</td> <td style="width: 75%; padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;" width="75%">
Các khoản phí, lệ phí
</td> <td style="width: 20%; padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;" width="20%">
Lệ phí (đồng)
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:1"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
1​
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;"> Lệ phí nộp đơn (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:2"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
</td> <td style="padding: 0in 0in 0in 8.8pt; border: 1px dashed #F3F3F3;"> - Nếu tài liệu đơn dạng giấy
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
180.000​
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:3"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
</td> <td style="padding: 0in 0in 0in 8.8pt; border: 1px dashed #F3F3F3;"> - Nếu đơn kèm tài liệu điện tử mang toàn bộ nội dung tài liệu đơn
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
150.000​
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:4"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
</td> <td style="padding: 0in 0in 0in 8.8pt; border: 1px dashed #F3F3F3;"> - Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
30.000​
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:5"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
2​
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;"> Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (mỗi đơn/yêu cầu)
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
600.000​
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:6"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
3​
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;"> Phí thẩm định nội dung (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
300.000​
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:7"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
</td> <td style="padding: 0in 0in 0in 8.8pt; border: 1px dashed #F3F3F3;"> - Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
60.000​
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:8"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
4​
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;"> Phí tra cứu thông tin (cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ)
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
60.000​
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:9"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
</td> <td style="padding: 0in 0in 0in 8.8pt; border: 1px dashed #F3F3F3;"> - Nếu đơn nhãn hiệu có trên 6 sản phẩm/dịch vụ trong một nhóm, phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm/dịch vụ từ thứ 7 trở đi
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
24.000​
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:10"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
5​
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;"> Lệ phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
120.000​
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:11"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
6​
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;"> Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
120.000​
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:12"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
7​
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;"> Lệ phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
120.000​
</td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow:13;mso-yfti-lastrow:yes"> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
8​
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;"> Lệ phí gia hạn hiệu lực (cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ)
</td> <td style="padding: 0in; border: 1px dashed #F3F3F3;">
540.000​
</td></tr></tbody></table>
Theo NOIP

copyright-registered-trademark.jpg
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
L [Website] Hướng dẫn đăng ký affiliate marketing 2020 Website - Blog 0
H [Tư vấn] Hướng dẫn đăng ký làm tiếp thị liên kết tại Quảng Nam năm 2020[/b] Website - Blog 0
BNN Hướng dẫn đăng ký đầu tư tại Đà Nẵng (Đầu tư nước ngoài) Đầu tư Đà Nẵng 0
BNN Nhãn hiệu Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu độc quyền SỞ HỮU TRÍ TUỆ 0
bachsa Thông tư số 72/2007/TT-BTC: Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán Văn bản - Biểu mẫu 12
S Hướng dẫn sửa máy in chữ bị nhòe hiệu quả nhất Máy tính - Điện thoại 0
Q Hướng Dẫn Chơi Bóng Rổ Trực Tuyến[/b] CLB THỂ THAO DNG 0
P [Nhà Đất] Hướng Dẫn Quy Trình Sản Xuất Cồn Thạch và Cồn Khô QUẢNG CÁO - RAO VẶT 333
K Hướng dẫn cách viết bài trên wikipedia Thủ thuật - Mẹo vặt 2
N [Giải trí] Chương trình hướng dẫn thực hành trang điểm Tin dịch vụ 0
D Video hướng dẫn học Thiết kế web tin tức từ A-Z (Tiếng Việt) Mã nguồn mở 4
tuanthao1108 [Giáo Dục] Học hướng dẫn viên du lịch ở đâu-cấp chứng chỉ (lh:0943 468 499-Thảo) Giáo dục - Việc làm 1
BNN Nhãn hiệu Hướng dẫn phân loại Nhãn Hiệu theo sản phẩm, dịch vụ SỞ HỮU TRÍ TUỆ 0
Viết Sang Hướng dẫn chạy file MKV trong Windows Media Player ở Windows 8 Thủ thuật - Mẹo vặt 0
Viết Sang Hướng dẫn kết nối máy tính với các thiết bị khác qua bluetooth Thủ thuật - Mẹo vặt 0
prettyboy106 Hướng dẫn Vệ sinh Bàn phím Laptop Thủ thuật - Mẹo vặt 0
T [Nhà Đất] ▄▀▄Hướng Dẫn Cá Cược Trên Mạng, huong dan ca do tren mang QUẢNG CÁO - RAO VẶT 42
P Hướng dẫn du lịch Đà Nẵng Du lịch Đà Nẵng 2
T [Kiến thức] Hướng dẫn phân tích kỹ thuật trong chứng khoán Chứng khoán Đà Nẵng 1
BNN Khi hướng dẫn viên hết "tự hào Việt" Du lịch Đà Nẵng 5
V Hướng dẫn các bạn cách kích hoạt (activate) Windows 7 Thủ thuật - Mẹo vặt 2
BNN [Sản Phẩm] Hướng dẫn chế biến Yến Sào VIESKY COMPANY 1
BNN [Sản Phẩm] Hướng dẫn sử dụng Yến Sào VIESKY COMPANY 1
T Hướng dẫn upload nhạc lên bang.vn (tải nhanh, vừa có Bang> Tiền) Âm nhạc 1
BNN Hướng dẫn du lịch Đà Nẵng - Nên xem trước khi đi Đà Nẵng Du lịch Đà Nẵng 6
B Cần người hướng dẫn viên tình nguyện biết nói tiếng Anh CLB Tiếng Anh 14
H Nhờ hướng dẫn cách hack wifi ở Đà Nẵng! Hỏi đáp Tin học 5
L Ai pro cho em xin hướng dẫn SWiSH Max4 Hỏi đáp Tin học 3
BNN [Kinh tế] Căng xe, căng phòng, căng cả hướng dẫn Tin tức 24h 0
T Hướng dẫn chi tiết tên miền miễn phí Thủ thuật - Mẹo vặt 0
N Hướng dẫn flash Graphic - Design 0
B Cách Hướng Dẫn viết Summary cho khóa 2 TOEIC: CLB Tiếng Anh 0
big_boy5189 Xin cho hỏi Khoá Hướng dẫn làm bài thi TOEIC Lời Khuyên Chung 8
binho243 Thông báo tạm hoãn các Khóa hướng dẫn đàm thoại tiếng Anh và tiếng Trung CLB NGOẠI NGỮ 0
H Hướng dẫn làm đèn Ông sao! [CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÊM TRUNG THU] Trung thu 2010 1
BNN Hướng dẫn mua Bánh Trung Thu 2010 tại Đà Nẵng Trung thu 2010 7
N [Kinh nghiệm] Hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy ảnh Kỹ thuật số tốt nhất Kinh nghiệm săn ảnh 0
bachsa Hà Nội hướng dẫn doanh nghiệp tự in hóa đơn đỏ Thông tin thuế 0
P Hướng Dẫn Rip DVD Chống Copy Và Ghi VCD Thủ thuật - Mẹo vặt 0
binho243 Buổi học cuối cùng của Khóa hướng dẫn đàm thoại tiếng Anh cấp 1 CLB Tiếng Anh 0
bachsa Công văn của Tổng Cục thuế 21/05/2010 hướng dẫn bổ sung Quyết toán thuế TNCN Văn bản - Biểu mẫu 0
bachsa Giáo trình hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán máy, kế toán doanh nghiệp Misa Kiến thức Kế toán 1
rcp [Sự kiện] Khóa hướng dẫn chụp ảnh căn bản và nghiệp vụ phóng sự C. trình - Sự kiện 31
Viết Sang Hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của diễn đàn Giới thiệu - H. dẫn 2
BNN Cần hướng dẫn khi đến Cố đô Huế? Huế của một thời 15
BNN Nhật ký: Khóa hướng dẫn đàm thoại Anh ngữ cấp 1 (Khóa DNG001AN) CLB Tiếng Anh 10
bachsa Thông tư liên tịch hướng dẫn việc khắc dấu cho doanh nghiệp Văn bản - Biểu mẫu 0
tulip6193 Hướng dẫn món mì Ý xào thịt bò bằm(đơn giản dễ làm) Hướng dẫn Nấu Ăn 15
binho243 Ý niệm sơ khởi về Khóa hướng dẫn đàm thoại Tiếng Anh CLB Tiếng Anh 1
bachsa Thông tư số 84/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TNCN Văn bản - Biểu mẫu 0

Similar threads

Top