Tiêu chuẩn ISO Giới thiệu ISO 9001:2008

BNN

Hỏa Sơn
GIỚI THIỆU ISO 9001:2008

ISO là gì ?

ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization)

Lịch sử về ISO

- ISO được thành lập năm 1947
- Trụ sở tại Geneva
- Được áp dụng hơn 150 nước
- Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và
hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO

ISO 9000 là gì ?

ISO 9000 là
-Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng
-Đưa ra các nguyên tắc về quản lý
-Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến
-Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng
- Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất / dịch vụ
Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm
1. ISO 9000: 2005 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng
2. ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu
3. ISO 9004: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến hiệu quả
4. ISO 19011: 2002 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường

Lịch sử soát xét các phiên bản của bộ ISO 9000

<table summary="" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="600"> <tbody> <tr> <td width="127">
Phiên bản​
năm 1994​
</td> <td width="149">
Phiên bản​
năm 2000​
</td> <td width="144">
Phiên bản​
năm 2008​
</td> <td width="191">
Tên tiêu chuẩn​
</td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top"> ISO 9000:1994
</td> <td width="149" valign="top"> ISO 9000: 2000
</td> <td width="144" valign="top"> ISO 9000: 2005
</td> <td width="191" valign="top"> HTQLCL – Cơ sở & từ vựng
</td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top"> ISO 9001: 1994
</td> <td rowspan="3" width="149"> ISO 9001: 2000
(bao gồm ISO 9001/ 9002/ 9003)
</td> <td rowspan="3" width="144"> ISO 9001: 2008
</td> <td rowspan="3" width="191"> Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) – Các yêu cầu
</td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top"> ISO 9002: 1994
</td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top"> ISO 9003: 1994
</td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top"> ISO 9004: 1994
</td> <td width="149" valign="top"> ISO 9004: 2000
</td> <td width="144" valign="top"> Chưa có thay đổi
</td> <td width="191" valign="top"> HTQLCL - Hướng dẫn cải tiến
</td> </tr> <tr> <td width="127" valign="top"> ISO 10011: 1990/1
</td> <td width="149" valign="top"> ISO 19011: 2002
</td> <td width="144" valign="top"> Chưa có thay đổi
</td> <td width="191" valign="top"> Hướng dẫn đánh giá HTQLCL/ Môi trường
</td> </tr> </tbody> </table>
Tổ chức nào cần xây dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2008?

- Tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp.
- Tổ chức muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng
- Tổ chức cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu.
- Tăng lợI nhuận, tăng sản phẩm và giảm sản phẩm hư hỏng, giảm lãng phí

Các yêu cầu cần kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

1- Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ
Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, và dữ liệu của công ty

2- Trách nhiệm của lãnh đạo
- Cam kết của lãnh đạo
- Định hướng bỡi khách hàng
- Thiết lập chính sách chất lượng, và mục tiêu chất lượng cho các phòng ban
- Xác định trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh
- Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin nội bộ
- Tiến hành xem xét của lãnh đạo

3- Quản lý nguồn lực
- Cung cấp nguồn lực
- Tuyển dụng
- Đào tạo
- Cơ sở hạ tầng
- Môi trường làm việc

4- Tạo sản phẩm
- Hoạch định sản phẩm
- Xác định các yêu cầu liên quan đến khách hàng
- Kiểm soát thiết kế
- Kiểm soát mua hàng
- Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
- Kiểm soát thiết bị đo lường
5- Đo lường phân tích và cảI tiến
- Đo lường sự thoả mãn của khách hàng
- Đánh giá nội bộ
- Theo dõi và đo lường các quá trình
- Theo dõi và đo lường sản phẩm
- Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
- Phân tích dữ liệu
- Hành động khắc phục
- Hành động phòng ngừa

 

BNN

Hỏa Sơn
Lợi ích ISO 9001: 2008

Dưới đây là một số lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng và di trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:

1. Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng
2. Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất
3. Lợi nhuận tăng cao hơn do sản xuất hiệu quả, giảm chi phí (giảm lãng phí)
4. Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng
5. Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp.
6. Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng.
7. Tăng uy tín trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước
8. Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc.
9. Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.
 

BNN

Hỏa Sơn
Kế hoạch tư vấn ISO 9001 và tiến độ thực hiện

Kế hoạch tư vấn ISO 9001 và tiến độ thực hiện:

<table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" summary="" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tbody><tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000" bgcolor="#f3f3f3"><td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" rowspan="3" width="39">
TT​
</td> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" rowspan="3" align="center" width="239">
Hạng_mục_công_việc​
</td> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" rowspan="3" width="86">
Đơn_vị_thực hiện​
</td> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="24" width="600">
Tiến độ thực hiện​
</td> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" rowspan="3" width="60">
Tổng cộng​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000" width="100" colspan="4" bgcolor="#f3f3f3"> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="4" width="98">
Tháng thứ 1​
</td> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="4" width="98">
Tháng thứ 2​
</td> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="4" width="98">
Tháng thứ 3​
</td> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="4" width="96">
Tháng thứ 4​
</td> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="4" width="101">
Tháng thứ 5​
</td> <td style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000; BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="4" width="105">
Tháng thứ 6​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000" width="25" bgcolor="#f3f3f3"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25">
1​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25">
2​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25">
3​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25">
4​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25">
1​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25">
2​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25">
3​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24">
4​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24">
1​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24">
2​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25">
3​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25">
4​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24">
1​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="23">
2​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25">
3​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24">
4​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25">
1​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26">
2​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26">
3​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25">
4​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27">
1​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="28">
2​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25">
3​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25">
4​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
1​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" align="left" width="200">
Khảo sát đánh giá thực trạng doanh nghiệp​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
Tư vấn​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" align="center" width="25" valign="middle"> <table summary="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="23" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">

</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="28" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td width="60">
1​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
2​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="239">
Đào tạo nhận thức về ISO 9001: 2008​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
Tư vấn​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="3" align="center" width="75" valign="middle"> <table summary="" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="23" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="28" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td width="60">
3​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
3​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="239" valign="top">
Lập kế hoạch và phân công biên soạn tài liệu​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
Tư vấn &​
ban ISO​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">

</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" align="center" width="25" valign="middle"> <table summary="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="23" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="28" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td width="60">
1​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
4​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="239">
Xây dựng/ biên soạn hệ thống tài liệu ISO 9001: 2008​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
Tư vấn &​
ban ISO​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">

</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">

</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">

</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="8" align="center" width="100" valign="middle"> <table summary="" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="19" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="23">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="28" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td width="60">
8​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
5​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="239">
Ban hành hệ thống tài liệu​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
Tư vấn &​
ban ISO​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" align="center" width="24" valign="middle"> <table summary="" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="23" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="28" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td width="60">
1​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
6​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="239">
Phổ biến chính sách và các yêu cầu toàn công ty​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
Tư vấn &​
ban ISO​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" align="center" width="24" valign="middle"> <table summary="" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="23" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="28" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td width="60">
1​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
7​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="239">
Đào tạo đánh giá viên nội bộ​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
Tư vấn &​
ban ISO​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" colspan="3" align="center" width="72" valign="middle"> <table summary="" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="28" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25">
</td> <td width="60">
2​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
8​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="239">
Thực hiện đánh giá nội bộ​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
Tư vấn &​
ban ISO​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="23" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="3" align="center" width="77" valign="middle"> <table summary="" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27" valign="top">

</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="28" valign="top">

</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td width="60">
3​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
9​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="239">
Họp xem xét của lãnh đạo​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
Tư vấn &​
ban ISO​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="23" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" align="center" width="25" valign="middle"> <table summary="" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="28" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td width="60">
1​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
10​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="239">
Thực hiện khắc phục, phòng ngừa, cải tiến​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
Tư vấn &​
ban ISO​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="23" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27" valign="top">

</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" align="center" width="28" valign="middle"> <table summary="" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td width="60">
1​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
11​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="239">
Đánh giá sơ bộ ISO 9001: 2008​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
Tư vấn &​
ban ISO​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="23" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="28" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" align="center" width="25" valign="middle"> <table summary="" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td width="60">
1​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
12​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="239">
Đánh giá chứng nhận ISO 9001​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
Tổ chức​
chứng nhận​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="23" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="24" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="26" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="27" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="28" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #cccccc" width="25" valign="top">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" align="center" width="25" valign="middle"> <table summary="" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td bgcolor="#cccccc">
</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td width="60">
2​
</td> </tr> <tr style="BORDER-BOTTOM-COLOR: #000000"> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="39">
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="239"> Tổng ngày công
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" width="86">
-​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="4" width="100">
5​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="4" width="98">
4​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="4" width="98">
4​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="4" width="96">
4​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="4" width="101">
4​
</td> <td style="BORDER-RIGHT-COLOR: #000000" colspan="4" width="105">
4​
</td> <td width="60">
25​
</td> </tr> </tbody> </table>

Nguồn: Nhóm chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng
 

BNN

Hỏa Sơn
TÀI LIỆU ISO 9001: 2008 (đang cập nhật)
ISO 9001: 2008

1 - Các tiêu chuẩn

ISO 9000: 2005 - Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Cơ sở & từ vựng
ISO 9001: 2008 - Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Các yêu cầu
ISO 9004 : 2000 - Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng - Hướng dẫn cải tiến
ISO 19011: 2002 - Hướng dẫn đánh giá HTQLCL/ Môi trường
Các tiêu chuẩn chất lượng do tổ chức xác định hoặc theo luật định yêu cầu

2 - Chính sách chất lượng

3- Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng ban lãnh đạo
Mục tiêu chất lượng phòng kinh doanh
Mục tiêu chất lượng phòng hành chánh nhân sự
Mục tiêu chất lượng phòng Marketing
Mục tiêu chất lượng phòng sản xuất
Mục tiêu chất lượng phòng mua hàng
Mục tiêu chất lượng phòng bảo trì
Mục tiêu chất lượng phòng QA & QC
Mục tiêu phòng kế toán
Mục tiêu chất lượng phòng thiết kế​

5 - Các kết hoạch chất lượng (hoạch định việc tạo sản phẩm)

Hoạch định việc tạo sản phẩm dịch vụ
Hoạch định việc tạo sản phẩm sản xuất điện tử
Hoạch định việc tạo sản phẩm sản xuất cơ khí
Hoạch đinh việc tạo sản phẩm sản xuất nước uống đóng chai
Hoạch định việc tạo sản phẩm sản xuất bê tông tươi
Hoạch định việc tạo sản phẩm sản xuất hoá chất/ phụ gia ngành xây dựng
Hoạch định việc tạo sản phẩm sản xuất hoá chất
Hoạch định việc tạo sản phẩm lắp ráp / sửa chữa máy vi tính
Hoạch định thi công xây dựng
Hoạch định thiết kế
Hoạch định dịch vụ xuất - nhập – logistic​

6 - Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức Công ty dịch vụ
Sơ đồ tổ chức Công ty sản xuất
Sơ đồ tổ chức Công ty thi công xây dựng
Sơ đồ tổ chức Công ty môi giớI bất động sản

7 - Trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh

Trách nhiệm quyền hạn Giám Đốc/ Tổng Giám Đốc
Trách nhiệm quyền hạn Trưởng Phòng Kinh Doanh
Trách nhiệm quyền hạn Nhân Viên Kinh Doanh
Trách nhiệm quyền hạn Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Trách nhiệm quyền hạn Nhân Viên Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Trách nhiệm quyền hạn Trưởng Phòng Marketing
Trách nhiệm quyền hạn Nhân Viên Marketing
Trách nhiệm quyền hạn Trưởng phòng Sản Xuất
Trách nhiệm quyền hạn Tổ Trưởng, Công Nhân Sản Xuất
Trách nhiệm quyền hạn Trưởng Phòng QA/ QC
Trách nhiệm quyền hạn Nhân Viên QA/ QC
Trách nhiệm quyền hạn Trưởng phòng Bảo Trì
Trách nhiệm quyền hạn Nhân Viên Bảo Trì
Trách nhiệm quyền hạn Kế Toán Trưởng
Trách nhiệm quyền hạn Kế Toán Viên​

Sổ tay chất lượng

Sổ tay chất lượng Công ty dịch vụ
Sổ tay chất lượng Công ty sản xuất điện tử
Sổ tay chất lượng Công ty sản xuất cơ khí
Sổ tay chất lượng Công ty sản xuất nước uống đóng chai
Sổ tay chất lượng Công ty sản xuất bê tông tươi
Sổ tay chất lượng Công ty sản xuất hoá chất
Sổ tay chất lượng Công ty máy tính
Sổ tay chất lượng Công ty xây dựng
Sổ tay chất lượng Công ty đầu tư bất động sản
Sổ tay chất lượng Công ty thiết kế xây dựng
Sổ tay chất lượng Công ty dịch vụ Shipping, Forwarding and Logistic
Sổ tay tích hợp QHSE (chất lượng - sức khoẻ - an toàn - môi trường)

Các thủ tục / quy trình:

1 - Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu

2 - Quy trình kiểm soát hồ sơ

3 - Quy trình tuyển dụng

4 - Quy trình đào tạo

5 - Quy trình xem xét hợp đồng

6 - Quy trình mua hàng (nguyên vật liệu)

7 - Quy trình kiểm soát sản xuất

8 - Quy trình kiểm soát cung cấp dịch vụ

9 - Quy trình kiểm soát phương tiện theo dõi, kiểm tra, & đo lường

10 - Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng

11 - Quy trình đánh giá nội bộ

12 - Quy trình kiểm tra bán thành phẩm, thành phẩm

13 - Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp

14 - Quy trình thống kê (phân tích dữ liệu)

15 - Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa

Các hướng dẫn công việc

1 - Hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị

2 - Hướng dẫn bảo trì máy móc thiết bị

3 - Hướng dẫn kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào

4 - Hướng dẫn xuất nhập kho

Hệ thống biểu mẫu / phiếu

4 - Kiểm soát tài liệu và hồ sơ


 • Danh mục tài liệu nội bộ
 • Danh mục tài liệu bên ngoài
 • Phiếu yêu cầu viết sửa tài liệu
 • Phiếu theo dõi phân phối tài liệu
 • Phiếu theo dõi mượn tài liệu và hồ sơ
 • Danh mục hồ sơ
 • Biên bản huỷ hồ sơ
5 - Trách nhiệm lãnh đạo


 • Chính sách chất lượng
 • Mục tiêu chất lượng của các phòng ban
 • Hoạch định đạt được mục tiêu
 • Phiếu theo dõi mục tiêu chất lượng
 • Biên bản họp xem xét của lãnh đạo
 • Mô tả công việc cho từng chức danh
 • Quyết định bổ nhiệm đại diện lãnh đạo
6 - Quản lý nguồn lực


 • Kế hoạch tuyển dụng năm
 • Kế hoạch đào tạo năm
 • Phiếu yêu cầu tuyển dụng
 • Phiếu phỏng vấn lần 1 & 2
 • Phiếu yêu cầu đào tạo
 • Theo dõi đào tạo cá nhân
 • Phiếu đánh giá thử việc
 • Phiếu đánh giá hiệu lực sau đào tạo
 • Bảng biểu phân biệt khu vực
 • Kế hoạch bảo trì
 • Danh mục trang thiết bị
 • Kế hoạch bảo trì trang thiết bị
 • Phiếu bảo trì
 • Phiếu yêu cầu sửa chữa
 • Phiếu thực hiện sửa chữa thiết bị
 • Phiếu đề nghị mua phụ tùng / sửa chữa
7.2 - Xác định các yêu cầu sản phẩm


 • Sổ ghi nhận thông tin khách hàng
 • Phiếu xem xét hợp đồng
 • Đơn đặt hàng, P/O
 • Phiếu theo dõi đơn đặt hàng
7.4 - Mua hàng


 • Kế hoạch mua hàng
 • Phiếu đánh giá nhà cung cấp
 • Danh sách nhà cung cấp
 • Danh mục nguyên vật liệu mua vào
 • Phiếu mua nguyên vật liệu
 • Phiếu kiểm tra chi tiết nguyên vật liêu
 • Thống kê xuất nhập tồn kho
 • Thẻ kho
7.5.1 - Sản xuất và cung cấp dịch vụ


 • Kế hoạch sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Lệnh sản xuất
 • Phiếu theo dõi quá trình sản xuất
 • Phiếu kiểm tra các công đoạn
 • Phiếu nghiệm thu dịch vụ sửa chữa
 • Phiếu kiểm soát các thông số quá trình
 • Phiếu nghiệm thu giao hàng
 • Phiếu thực hiện dịch vụ bảo hành, sửa chữa
8.2.1 - Sự thoả mãn khách hàng


 • Phiếu ghi nhận ý kiến khách hàng
 • Sổ ghi nhận phàn nàn khách hàng
 • Thống kê các ý kiến/ phàn nàn khách hàng
 • Phiếu trả lời khiếu nại khách hàng
8.2.2 - Đánh giá nội bộ


 • Kế hoạch đánh giá nội bộ định kỳ
 • Thông báo đánh giá
 • Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá
 • Báo cáo kết quả đánh giá
 • Phiếu ghi không phù hợp
 • Phiếu ghi các điểm lưu ý
7.6 - Kiểm soát thiết bị đo


 • Danh mục thiết bị đo
 • Kế hoạch hiệu chuẩn định kỳ
 • Phiếu đề nghị hiệu chuẩn
 • Phiếu báo cáo thiết bị đo không đạt
 • Phiếu kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng
 • Phiếu đánh giá sản phẩm khi thiết bị đo phát hiện không đạt
 • Kết quả tự hiệu chuẩn
 • Tem tự hiệu chuẩn
8.4 - Phân tích dữ liệu


 • Thống kê sản phẩm sản xuất hay dịch vụ
 • Thống kê lỗi trong quy trình
 • Thống kê lỗi trả về
 • Thống kê phàn nàn khách hàng
 • Thống kê nguyên nhân gây hư sản phẩm
8.3 - Sản phẩm không phù hợp

Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp.

Danh mục sản phẩm không phù hợp.​

8.5 - Hành động khắc phục - phòng ngừa


 • Phiếu thực hiện hành động khắc phục / phòng ngừa
 • Phiếu theo dõi hành động khắc phục / phòng ngừa
Theo Innova
 

nguyenducmsc

New member
MSC chuyên tư vấn về ISO 9000 ,cam kết đem lại dịch vụ trọn gói
(đào tạo, chứng nhận, tư vấn ) với giá cả hợp lí nhất và đảm
bảo có chứng chỉ .

Mong có cơ hội hợp tác với Quý vị .

--
*Nguyễn Anh Đức*


Công ty TNHH tư vấn phát triển hệ thống quản lý doanh nghiệp MSC
480 Trưng Nữ Vương, Tp. Đà Nẵng
Mobile: 0905073010
Tel: 0511.3618638, Fax: 0511.3726975
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
BNN Tiêu chuẩn ISO Giới thiệu ISO 22000 MÃ VẠCH | ISO | TIÊU CHUẨN 4
BNN Tiêu chuẩn ISO Giới thiệu ISO 14001 MÃ VẠCH | ISO | TIÊU CHUẨN 3
D [Nhà Đất] Công ty Asianholding giới thiệu đất nền FLC Hilltop Gia Lai Website - Blog 0
VietnamSmartltd Giới thiệu CỔNG XOAY 3 CÀNG VNS-S02BS Du lịch - Mua sắm 0
VietnamSmartltd Giới thiệu cổng xoay 3 càng ts1211 Du lịch - Mua sắm 0
mulove Giới thiệu cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2013 Du lịch Đà Nẵng 1
BNN Tiêu chuẩn ISO Giới thiệu 7TOOLS MÃ VẠCH | ISO | TIÊU CHUẨN 0
BNN Tiêu chuẩn ISO Giới thiệu 5S MÃ VẠCH | ISO | TIÊU CHUẨN 0
BNN Tiêu chuẩn ISO Giới thiệu TQM - Total Quality Managerment MÃ VẠCH | ISO | TIÊU CHUẨN 0
BNN Tiêu chuẩn ISO Giới thiệu TS 16949 MÃ VẠCH | ISO | TIÊU CHUẨN 0
BNN Tiêu chuẩn ISO Giới thiệu OHSAS 18001 MÃ VẠCH | ISO | TIÊU CHUẨN 1
V [Tin tức] Giới thiệu Câu lạc bộ Ngân hàng máu Dự án Đà Nẵng 0
Q [Xã hội] Biển Đà Nẵng bị giới thiệu là 'China Beach' Tin tức 24h 2
D Nokia giới thiệu điện thoại thay sim không cần tắt máy ở VN Tin tức 24h 1
T Giới thiệu quảng cáo google adwords Thủ thuật - Mẹo vặt 2
T GIGABYTE giới thiệu dòng board socket AM3+ ‘Đen’ Phần cứng 0
binho243 Giới thiệu về Sông Hương Huế của một thời 1
BNN [Xã hội] Giới thiệu tác phẩm Tứ linh hội tụ tại Đà Nẵng Tin tức 24h 1
nerokai Giới thiệu chung về cờ vây CLB THỂ THAO DNG 0
bachsa [Sổ tay] Tư duy tích cực - Lời giới thiệu Thư viện - Sổ tay 0
bachsa Lời giới thiệu cuốn sách 'Đạo của vật lý' Bài học cuôc sống 0
bachsa Vòng tay của Mẹ - Lời giới thiệu Kỹ năng mềm 0
bachsa [Sổ tay] Vì sao họ thành công - Lời giới thiệu Thư viện - Sổ tay 0
bachsa Thói quen Thứ 8 - Lời giới thiệu Bài học cuôc sống 0
bachsa Tư duy tích cực - Lời giới thiệu Bài học cuôc sống 2
bachsa Tìm lại giá trị cuộc sống - Lời giới thiệu Bài học cuôc sống 0
bachsa [Sổ tay] “Tay không xây dựng cơ đồ” của Vikrom Kromadit - Giới thiệu sách Khởi Nghiệp 0
bachsa Quản lý dự án lớn và nhỏ - Lời giới thiệu Quản lý - Điều hành 1
bachsa Những quy tắc trong công việc - Lời giới thiệu Kỹ năng mềm 0
danafilm2009 Giới thiệu CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH ẢO TOÀN CẢNH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Du lịch Đà Nẵng 4
bachsa [Sổ tay] Giới thiệu - Kinh tế thị trường là gì? Khởi Nghiệp 0
Q Website giới thiệu Hà Nội bằng 4 ngôn ngữ Tin tức 24h 0
bachsa [Sổ tay] Lời giới thiệu - Kỹ năng thương lượng-Kỹ năng đàm phán-Kho sách trực tuyến Thư viện - Sổ tay 0
bachsa [Tài chính] Lời giới thiệu-Hệ thống tài chính toàn cầu-Kho sách tài chính trực tuyến Thư viện - Sổ tay 0
bachsa Giới thiệu khái quát các điều ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ-Trực tuyến Xây dựng thương hiệu 0
bachsa [Marketing] Lời giới thiệu-Chiến lược kinh doanh hiệu quả-Kho sách trực tuyến Marketing 1
bachsa [Marketing] Lời giới thiệu-Các kỹ năng tiếp thị hiệu quả-Kho sách trực tuyến Marketing 0
bachsa [Marketing] Lời giới thiệu - 22 Quy luật bất biến trong Marketing Marketing 0
Viết Sang AMD giới thiệu CPU Phenom II X4 mới Phần cứng 0
Viết Sang Gigabyte, XFX, Sapphire và PowerColor giới thiệu HD 5670 Phần cứng 0
bachsa Dân kế toán DNG tự giới thiệu về mình Kế toán - Tài chính 30
BNN Giới thiệu khái niệm ảnh phóng sự (photojournalism) Kinh nghiệm viết tin 0
E Kỹ năng dành cho nhân viên bán hàng: Giới thiệu sản phẩm mới Marketing 0
mrc Giới thiệu màn trình diễn của các đội tham dự Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà N Tin tức 24h 0
mrc Giới thiệu các đội tham gia Cuộc thi pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2009 Tin tức 24h 9
samurai [Tản mạn] Clip giới thiệu về nghệ thuật đá cảnh ở Đà Nẵng Viết về Đà Nẵng 0
dakhoadaitin Chữa trị căn bệnh vô sinh của nam giới chất lượng QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
dakhoadaitin [Dịch Vụ] Bệnh lý lậu và nguyên do gây nên chứng bệnh lậu cho nam giới QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
dakhoadaitin [Dịch Vụ] Tiết lộ nữ giới một số cách trị ngứa âm đạo hiệu quả và an toàn QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
dakhoadaitin [Dịch Vụ] [Phòng Khám Đại Tín] Chữa trị bệnh lý u xơ tuyến vú cho nữ giới QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0

Similar threads

Top