Danh mục sách kĩ thuật hay ( trên 1000 cuốn)

queson

New member
Đây là kho sách kĩ thuật mình tự sưu tầm, khá là đầy đủ, và là những tài liệu hay dùng.

Do không để lãng phí tài nguyên nên bạn nào cần thì liên hệ qua mail cho mình nhá!

CO KHI CHE TAO MAY

01. Han 1.869 KB
02. Mablabthesis T,192 KB
03. SODICK EDM Ml(25Manua| 1,42U KB
04. Tech Note Multiphase Flow Models 18T KB
05. ABL alternative borehole liner 1,TU3 KB
06. casingtubing Bi'. linepipe 5,41T KB
07. 3d be tay rua26 1.155 KB
08. production packers 1,G21 KB
09. hungvotrung 243 KB
10. Ban ve khuyettat co khoan nhoi khi kiem tra bang sieu am 1.112 KB
11. 24 gio hoc flash 1.162 KB
12. formation fracturing 10.322 KB
13. -kythuat sua chua oto 20.852 KB
14. acidizing 10.569 KB
15. advance1 of ansys 1,689 KB
16. ADVANCE2 OF ANSYSsrasgroup 1,820 KB
17. ADVANCE 3 OF ANSYS 10.261 KB
18. anh xuong co khi 16,290 KB
19. Anilarn 6000M operator manual 40.982 KB
20. ansys 9.425 KB
21. bai giai dao dong kythuat 35,797 KB
22. Bai giang CTOTO 23.385 KB
23. Bai Giang DA CTM 3,68T KB
24. baitapthiet ke chieu sang 116 KB
25. bai viet co khi 16.368 KB
26. Bai19Tudonghoatrongchetaocokhi 3, 95 KB
27. baigiangtruyendong 5,847 KB

28. baitap Excel 1.716 KB
29. baitapnhietkythuat 1,364 KB
30. bang tai 152 KB
31. bang tai 156 KB
32. bam can du an 868 KB
33. BAO CAO THUC TAP 163.545 KB
34. BASIC 1 OFANSYS 2,139 KB
35. BGCOh0cdaicu0ng 1.305 KB
36. bgiang May CNC 2,283 KB
37. BKEPS magazine3 440 KB
38. biceps magazine4 540 KB
39. BKEPS magazine5 567 KB
40. BKEPS magazine6 565 KB
41. Cong nghe tao mau nhanh 926 KB
42. Cac thiet bi laser 3.5 Mb
43. Cac loai truyen dung trong co khi 3.508 KB
44. Cac phu0ng phap cong nghe cu ban trongg san xuat cu khi 1.901 KB
45. CacLenhmatlabTrong DieuKhienTuD0ng 1,349 KB
46. Can bang tai 1.281 KB
47. CATLA books 63,899 KB
48. Chuan an toan cua My- 2007 2,842 KB

49. DO AN CHI TIET MAY 51,G53 KB
50. Do An Dao-TienTron-Chuot-PhayLanRang 2.883 KB
51. DO AN KET CAU HAN 18.533 KB
52. DOANKETCAUTHEP 2.289 KB
53. Dogacokhivatudonghoa 7,677 KB
54. DocvavietthubangtiengAnh 2,405 KB
55. dong co dottrong 18,795 KB
56. Drilling Fluid Technology - Exxon Manual 7,261 KB
57. Dung sai lap ghep va do luong lcythuat 2.151 KB
58. Dungsailapghep 397 KB
59. Edien dien tut|2dhcn tp HCManh huong cua sloshing den 102 KB
60. EdgeCAMProductionMachiningAug0 5, 562 KB
61. Fagor 800T operating 6.663 KB
62. hthong cnghiep 2,791 KB
63. hthong co khi 2.542 KB
64. vatlieu moi 1.669 KB
65. Lift - intruction manual 1.414 KB
66. Fundamentals Of Gas Dynamics 3.916 KB
67. Gearsfor Mechanical Engineering 1,G26 KB
68. GEFanuc Micro PLC 2,102 KB
69. giao trinh 8051 4.839 KB
70. Giao trinh Catia V5 N6 - Vtech - bai1inter‘Face Sketcher 4,330 KB

71. Giao trinh Catia V5 N5 - Vtech - bai 3 Part Design 7,225 KB
72. Giao trinh Catia V5 N5 - Vtech - bai 5 Assemhly 2.485 KB
73. Giao trinh Catia V5 N5 - Vtech - bai 5 Drafting 2.990 KB
74. Giao trinh Catia V5 N5 - Vtech - bai T Mold 2.923 KB
75. Giao Trinh ChiTiet May 3.001 KB
76. Giao trinh hup ngu 246 KB
77. giao trinh L0 hui 4.042 KB
78. Giao trinh thuyluc va khi nen 7,824 KB
79. Giaotrinhnguyen|ymay 2,867 KB
80. giaotrinhvekythuat2085 13,704 KB
81. giaotrinh hangtracuuDTCS2 1.951 KB
82. giaotrinh Cuhucchatluu 744 KB
83. Giaotrinh C0ngngheS0n-Vecni 718 KB
84. giaotrinh May-c0ng-cu 2,709 KB
85. GiaoTrinhCNLaser 1.985 KB
86. Giaotrinhcungnghe 29.934 KB
87. g0ithau thiet hi cu khithuy c0ng 60.298 KB
88. GraphicsGUIs matlah 13,917 KB
89. Gt HeTh0ngTruyenD0ngThuykhi 7,223 KB
90. Gt LO CONG NGHIEP 5.124 KB
91. Gt may bom tram bom 4 KB
92. GTAut0cad3D 931 KB
93. Giao trinh ansys-easy 1.321 KB
94. l-leidenhain MANUALp|us4110 user's manual 7,276 KB
95. l-leidenhain TNC124 manual 2.294 KB
96. l-le-th0ng-may-va thhi lanh 9.393 KB
97. Hieu 11,473 KB
98. HMI full 33,187 KB
99. HapGT 658 KB
100. huang dan cac Ienh trang pra 162.531 KB
101. Huong dan Sap 7,634 KB
102. huangdansudungANSYS 3,892 KB
103. Hyundai-N100-Manual 1,652 KB
104. INSTRUCTION SHEETS 12,590KB
105. Inventar 2.418 KB
106. Ky thuat so 5,890 KB
107. KhungNhamayNghiendaCanxiCacbanatrar 1,687 KB
108. KY THUAT GIA CONG CO KHI 8.251 KB
109. Kythuat han-cat kim Ioai 67,990 KB
110. Lap datva sua chua may-TS Dinh Minh Diem 1,675 KB
111. LATHER 12.833 KB
112. ly thuyet che tao may bay 2,347 KB
113. Iythuyetbiendangdea 2.236 KB
114. Machining techniques 16,427 KB
115. MaintenanceFDA 0105 160 KB
116. Matlab 9.5T3 KB
117. may bao ngang loai 2 422 KB
118. May nang chuyen 5.110 KB
119. May phay DKS 733 KB
120. May tien 64.464 KB
121. may xay dung 2S.277KB
122. M0|d Design Fundamentals 5,355 KB
123. muphungmathlab 1.175 KB
124. nc|uach0ns0d0tre0daychungsetch0du0ngdaytr... 2.142 KB
125. Nganhangcauh0iChitietmay150 265 KB
126. nghien cuu dau dung c0ng suat 139 KB
127. nghiencuukhidungtubu 156 KB
128. nguyen lieu dau m0 va chat lung chuyen dung 16,196 KB
129. Nguyen ly dung cu d0ttr0ng 1S.T95 KB
130. CN Han K50 3.237 KB
131. nhinlaiminh 520 KB
132. Nha mayCanxicacbonat va banvelocbui 15,448 KB
133. PhayCNC bang PROE 26.240 KB
134. PiresJ.N.C0. WeldingRobuts-TechnologySystem Issue. 2.445 KB
135. POWER SWING AND OUT-OF-STEP CONSIDERATIONS ON 662 KB
136. Pr0Engineer 2.0 14.573 KB

137. Real-Time Concepts for Embedded Systems 16.615 KB
138. Recognition Server 2.0 4.917 KB
139. Reservoirf|uidspropertiesbook 3.212 KB
140. ReservoirProductionFundamentals 15,800 KB
141. Robotcongnghiep 3,921 KB
142. sac hoc mathlab 938 KB
143. So Tay Co Khi 18,565 KB
144. So Tay Ot o - Xe May 3.947 KB
145. So luoc dong co oto 4.628 KB
146. Tai lieu hoc solidwork 4.267 KB
147. dieukhienthuylucvakhinen 2.708 KB
148. tai lieu hoc inventor 3.578 KB
149. tai lieu catia 52.231 KB
150. tai lieu cdt 12.702 KB
151. tailieudoga 2.672 KB
152. TU DONG HOA QUA TRINH SAN XUAT 12.313 KB
153. TCThiCong 8,717 KB
154. Tckyhieuvat lieu 350KB
155. templates for solving sparse linear system 630 KB
156. Thiet bi ve sinh 1.878 KB
157. thiet ke bang taitruyen dong 545 KB
158. Thiet ke nha xuong 1.127 KB
159. thiet-ke-trạm máy 812 KB

160. thuykhicoban 768 KB
161. tieu chuan TCVN 993 KB
162. Transformer Engineering - Design and Practice 3,604 KB
163. TU DONE HOA QUA TRINH SAN XUAT 12.313 KB
164. Vat Lieu hoc 12,930 KB
165. Giao trinh ATLD 1,303 KB
166. yeu cau cu ban cua ban ve kythat 721 KB

DIEU KHIEN TU DONG

167. cablefinder 1.135 KB
168. Giao trinh ki thuat so 3.152 KB
169. 16 CFR 1508 & ASTM F1169-03 Standard Specification For Full-Size Crib (New) _ English & Vietnamese 3.030 KB
170. ky thuat vi dieu khien 2.275 KB
171. THI NGHIEM VI XU LY 2.442 KB
172. r0b0tcamera 4.496 KB
173. giaotrinhPLC 1.229 KB
174. MCU B0 ADC 702 KB
175. MCU B0 dieukhien 420 KB
176. MCU B0 nh0duLieuEEPROM 131 KB
177. MCU B0nh0du|ieuEEPROM 126 KB
178. MCU B0 so sanhAnalog 169 KB
179. 101112 FC M 6.292 KB
180. 101112 FC M2 5.0T6 KB
181. 101112 FC M3 5.248 KB
182. Bien tan Hitachi 51100 1.122 KB
183. CaukienDT 5.699 KB
184. Co so dieu khien tu dong 5.871 KB
185. Da tn caoap 658 KB
186. Delta AC servo manual 13.033 KB
187. Delta C0unterTimerTach0meter Catalug 665 KB
188. Delta Temperature C0ntr0||er Catalug 2.291 KB
dien DAN DUNG 3.480 KB
190. Dien tu ung dung 2,782 KB
191. Dieu khien tu dung 1,645 KB
192. Ecodial 3.37 13.561 KB
193. FC UD 8.992 KB
194. FC 1618i3 1.441 KB
195. Fuji Starting guide G11S-LE2 1,692 KB
196. Ghepn0i8adieukhienThBi Ng0ai vi 1,753 KB
197. Hethong sensortrong r0b0t 5,879 KB
198. huong dan su dung zen 1.569 KB
199. Ki thuat lam robocon 6,788 KB
200. Khai thac thong tin tren internet 429 KB
201. Iam mach encoder Dcsensor 1.658 KB
202. Nang luong mat troi - 2.316 KB
203. quytrinh van hanh may bien ap Iuc 338 KB
204. SXsachhon 1,703 KB
205. tailieu matlab 5,632 KB
206. tham do kha nang xu Ii nuuc thai cua nha may 235 KB
207. thiet ke che tau cac thiet bi he th0ng xu li... 2,837 KB
208. Thiet ke mach nap VXL89 rat hay 2,308 KB
209. thiet ke nha may 89,675 KB
 

queson

New member
Tiếp theo

DẦU KHÍ VÀ HỆ THỐNG ÁP LỰC

210. Abdel-Aal, H. K. and Aggour, M.- Petroleum and Gas Field Processing.pdf
211. Abramowitt, M. and Stegun, I. A. - Handbook of Mathematical Fuctions.pdf
212. Ahmed, T.- Equation of State and PVTAnalysis.pdf
213. Ahmed, T.- Hydrocarbon Phase Behavior.pdf
214. Ahmed, T.- Reservoir Engineering Handbook2Ed.pdf
215. Ahmed, T.- Reservoir Engineering Handbook3Ed.pdf
216. Ahmed, T. and McKinney, P - Advanced Reservoir Engineering - 2004.pdf
217. Al-Kallifah Abdul- Determination of Permeability using Well Test Analysis.pdf
218. Alkhathaami - Porosity, Permeability SA Skin Factor.pdf
219. Alvarado, D.- Manual Analisis de Pruebas de Presion.pdf
220. Alvarado, D. A. and Banzér, C.- Recuperacion Térmica de Petroleo.pdf
221. Amoco - Directional Survey Handbook.pdf
222. Amoco - Drilling Fluids Manual.pdf
223. Amyx,J - Petroleum Reservoir Engineering (Physical Properties].pdf
224. Anderson, W'. G. - W'ettability Literature Survey.pdf
225. Annis, M. R. and Smith, M. V. - Drilling FluidsTechnology.pdf
226. Archer, J. S. and Wall, C. G. - Petroleum Engineering Principles and Practice.pdf
227. Arnold, K. and Stewart, M.- Surface Production Operations (Volumen 1, 2nd Ed].pdf
228. Arnold, K. and Stewart, M.- Surface Production Operations (Volumen 2, 2nd Ed].pdf
229. Artficial Lift Methods2a.pdf
230. Artficial Lift Methods2b.pdf
231. Artficial Lift Methods Vol.4.pdf
232. Artificial Lift Manual Part2a - Gas Lift Design Guide.pdf
233. Asimdv,_Isaac_-_Cdm0_Descubrimds_El_Petr6le0.pdf
234. Asquith, G.- Basic W'ell Ldg Analysis.pdf
235. Aziz Khaled - Reservdir Simulatidn.pdf
236. B - Advanced Wireline SAMW'D Prdcedure.PDF
237. B - Cdiled Tubing Handbook.pdf
238. B - Drilling Engineering Wdrkbook.pdf
239. B - Electric Submersible Pump.pdf
240. B - Fluidds Manual deIngenieria.pdf
241. B - Fluids Facts.pdf
242. B - Fdrmatidn Pressure Evaluati0n.pdf
243. B - Gedldgical Procedures.pdf
244. B - Oilfield Familiarizatidn.pdf
245. B - Petrdleum Gedldgvpdf
246. B - Surface Ldging Svstem.pdf
247. B - Technical Facts.pdf
248. B - Under Balance Drilling Manual.pdf
249. B - Well Site Gedldgvpdf
250. B P - Petrdphvsical Reservdir Evaluati0n.pdf
251. Badru, O. - Well Placement Optimizatidn Using the Quality Map Apprdach.pdf
252. Bardid Fluids Handbd0k.pdf
253. Basic Petrdleum Gedldgvpdf
254. Bassiduni, K.- Thedrv, Measurement and Interpretation dfWell Logs.pdf
255. Bastian, P.- Numerical computation of Multiphase Flows in Porous Media.pdf
256. Bateman, R. M. - Open Hole Log Analysis and Formation Evaluation.pdf
257. Beggs - Gas Production Operations.pdf
258. Beggs - Production Optimization Using Nodal Analysis.pdf
259. Bell, F - Engineering Geology, Second Edition (2008).pdf
260. Berg, R. R. - Reservoir Sandstones.pdf
261. BG Group - Casing Design Manual.pdf
262. BJ Services - Acidizing Concepts and Design.pdf
263. BJ Services - Fundamentals of Engineering Lab Practices.pdf
264. Blanlc, L. T., and Tarquin, A. J. - Ingenieria Economica (Manual de Soluciones].pdf
265. Blanlc, L. T., and Tarquin, A. J. - Ingenieria Economica.pdf
266. Bourdarot, G. - Well Testing Interpretation Methods.pdf
267. Bourdet, D. - Well Testing and Interpretation.pdf
268. Brennen, C. E. - Fundamentals of Multiphase Flow.pdf
269. Brill, J. P. and Mukherjee H.- Multiphase Flow in Wells.pdf
270. Briody, D. - The Halliburton Agenda.PDF
271. Brodkey, R. S. and Hershey, H. C. - Transport Phenomena - A Unified Approach.pdf
272. Brown, K. E. and Beggs, H. D. - TheTechnology ofArtificial Litt Methods.pdf
273. Burcilc, E. J. - Properties of Petroleum Reservoir Fluids.pdf
274. Banzer, C.- Correlaciones Numéricas PVT.pdf
275. Carcoana, A.- Applied Enhanced Oil Recovery .pdf
276. Carrillo, L.- Apuntes de Clases deIngenieria de Reservorios.pdf
277. Carrillo, L.- Reservorios Parte2.pdf
278. Carrillo, L.- Reservorios Parte2.pdf 2,132 KB
279. Carrion, M··1. G. - Ensayos de Pozos Gasiferos.pdf 395 KB
280. CEPET PDVSA - Analisisy Diagnostico de Pozos L.A.G.pdf 5,143 KB
281. Chacin, N.- l3ombeo de Cavidad Progresiva.pdf 5,281 KB
282. Chacin, N.- l3ombeo de Cavidad Progresiva (Operaciones, Diagnostico, Analisis de FallasyTrouble Shooting].pdf 5,502 KB
283. Chaudhri, A. U. - GasWell Testing Handbook.pdf 22,145 KB
284. Chaudhri, A. U. - Oil Well Testing Handbook.pdf 19,292 KB
285. Chilingar, G. V. et. al. - Strategiesfor Optimizing Petroleum Exploration.pdf 16,031 KB
286. Chilingar, G. V., Serebryakov, V. A., and Robertson, J. O. - Origin and Prediction ofAbnormal Formation Pressures.pdf 18,452 KB
287. Chilingari, G. V. - Geology and Geochemistry of Oil and Gas.pdf 4,215 KB
288. Chilingarian, G. V., Donaldson, E. C. and Yen, T. F. - Subsidence DueTo Fluid Withdrawal.pdf 29,G39 KB
289. Chilingarian, G. V., M··1azzullo, S. J., and Rieke, H. H. ··- Carbonate Reservoir Characterization (A Geologic-Engineering Analysis, PartI].pdf 39,42U KB
290. Chilingarian, G. V., M··1azzullo, S. J., and Rieke, H. H. - Carbonate Reservoir Characterization (A Geologic-Engineering Analysis,Part]I].pdf 59,233 KB
291. CIED - Dano a La Formacion y Estimulacion de Pozos.pdf 52,240 KB
292. CIED PDVSA - Analisis de Pruebas de Presion.pdf 2,422 KB
293. CIED PDVSA - Analisisy Diagnostico de Pozos con Gas Litt.pdf 2,818 KB
294. CIED PDVSA - Caracterizacion Energética de losYacimientos.pdf 4,929 KB
295. CIED PDVSA - Diseno deInstalaciones de Levantamiento Artificial por l3ombeo M··1ecanico.pdf 2,858 KB
296. CIED PDVSA - Estimacion y Calculo de Reservas de Hidrocarburos.pdf 2,593 KB
297. CIED PDVSA- Fluidos de Per‘Foracion.pdf 2,938 KB
298. CIED PDVSA - Geologia de Produccion.pdf 9,938 KB
299. CIED PDVSA - Gerencia deYacimientos M··1aduros.pdf 12,431 KB
300. CIED PDVSA - Ingenieria de Yacimientos, Nivel I.pdf 5,234 KB
301. CIED PDVSA - Recobro Adicional de Petroleo bor M··1étodos Convencionales.¤df 10.233 KB
302. CIED PDVSA - Registros en l-loyo Desnudo y Entubado.pdf 16,554 KB
303. CIED PDVSA - Rehabilitacion de F'ozos.pdf 553 KB
304. CIED PDVSA - Simulacion de Yacimientos de Petroleos Negros.pdf 36,535 KB
305. Civan, F.- Reservoir Formation Damage - Funclamentals,Modeling,Assessment, and Mitigation (Gulf F'ublishing].pdf 30,210 KB
306. Coates, G. R., Xiao, L. and Prammer, M. G. - NMR Logging Principles and Applications.pdf 8,539 KB
307. Cotfeen, A. J. - Interpreting Seismic Data.pdf 135,403 KB

308. Coiled Tubing Surface Equipment.pdf 435 KB
309. Completion Technology for Unconsolidated Formations.pdf 5,707 KB
310. Computalog - Advanced Directional Drilling.pdf 26,634 KB
311. Computalog - Drilling Service Fundamentals.pdf 35,771 KB
312. ConceptsAnd Equipment Of Petroleum Operations.pdf 14,119 KB
313. Conybeare, C.E.l3. - Geomorphology of Oil and Gas Fields in Sandstone l3odies.pdf 11,317 KB
314. Cosentino, L - Integrated Reservoir Studies.pdf 54,158 KB
315. Coussy, O. - Poromechanics.pdf 4,387 KB
316. Cox, l3 - Understanding Engineering Mathematics - 2007.pdf 7,154 KB
317. Craft, l3_.C. and Hawkins_M - Applied Petroleum Reservoir Engineering.pdf 22,237 KB
318. Crouhy, M., Galai, D. and Mark R.- Risk Management.pdf 8,877 KB
319. CTES - Coiled Tubing Hydraulics Modeling.pdf 353 KB
320. CTES - Coiled Tubing Manual.pdf 25,157 KB
321. CTES - Multiphase Flow Models Ranges of Applicability.pdf 187 KB
322. Da Prat, G. - Well Test Analysisfor Fractured Reservoir Evaluation.pdf 9,994 KB
323. Dake, L. P. - Fundamentals of Reservoir Engineering.pdf 7,423 KB
324. Dake, L. P. - The Practice of Reservoir Engineering.pdf 22,795 KB
325. Danesh, A.- PVT and Phase Behaviour of Petroleum Reservoir Fluids.pdf 15,39U KB
326. Darley, H.- Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids.pdf 37,7U7 KB
327. Darling, T.- Well Logging and Formation Evaluation (2005].pdf 1,857 KB
328. Das, D. l3. and Hassanizadeh, S. M. - Upscaling Multiphase Flow in Porous Media.pdf 11,321 KB
329. De la Cru; L.- Produccion de Petroleo.pdf 2,637 KB

330. Definicionesy Normas de Reservas de l-lidrocarburos en Venezuela (2005].pdf 842 Kb
331. Determination of Oil and Gas Reserves.pdf 15,383 KB
332. Dia;,V- Geoestadistica Aplicada.pdf 2,630 KB
333. Dikkers, A. J. - Geology in Petroleum Production.pdf 3,523 Kb
 

queson

New member
Tiếp theo

334. Donaldson, E. C., Chilingarian, G. V. and Yen, T. F. - Enhanced Oil RecoveryI - Fundamentals_and_Analyses.pdf 45,155 KB
335. Donaldson, E. C., Chilingarian, G. V. and Yen, T. F. - Enhanced Oil Recovery]I - Processes and Operations.pdf 56,350 KB
336. Donaldson, E. C., Chilingarian, G. V., and Yen, T. F.- Microbial Enhanced Oil Recovery.pdf 14,433 KB
337. Donnez, P.- Essentials of Reservoir Engineering.pdf 18,418 KB
338. Doveton, J. H. - Basics of Oil SA Gas Log Analysis.PDF 2,451 KB
339. Dresen, G., Stephansson, O. and Zang, A.- Rock Damage and Fluid Transport, PartI.pdf 5,259 KB
340. Drilling Engineering Laboratory Manual (King Fahd University].pdf 2,553 KB
341. Drilling Engineering.pdf 14,288 KB
342. Economides, M··1 and l3oney, C - Reservoir Stimulation.pdf 5,642 KB
343. Economides, M··1 and Nolte, K - Reservoir Stimulation.pdf 38,934 KB
344. Economides, M··1.- M··1odern Fracturing Enhancing Natural Gas Production.pdf 100,509 KB
345. Economides, M··1. J. - A Practical Companion to Reservoir Stimulation.pdf 3,255 KB
346. Enhanced Oil Recovery.pdf 10,711 KB
347. ENI - Casing Design M··1anual.PDF 1,190 KB
348. ENI - Completion Design M·1anual.pdf 3,910 KB
349. ENI - Completion Procedures M··1anual.pdf 1,552 KB
350. ENI - Directional Control SA Surveying Procedures.pdf 538 KB
351. ENI - Drilling Design M··1anual.pdf 2,120 KB
352. ENI - Drilling Fluids Operations M··1anual.pdf 712 KB

353. ENI - Drilling Procedures M··1anual.pdf 3,383 KB
354. ENI - Overpressure Evaluation M··1anual.pdf 3,975 KB
355. ENI - Well Control Policy M··1anual.pdf 479 KB
356. EPSWell Testing.pdf 3,152 KB
357. Ertekin T. Abou-Kassem J. H. and King G. R. - l3asic Applied Reservoir Simulation.pdf 51,452 KB
358. Escobar, F - Ingenieria deYacimientos.pdf 1,737 KB
359. Escobar, F.- Analisis M··1oderno de Presiones de Pozos.pdf 2,771 KB
360. Escobar, M··1.- Fundamentos de la Geoquimica del Petroleo.pdf 3G,485 KB
361. ESP - l3asic Design and Selection.pdf 313 KB
362. ESP Handl3ook.pdf 8,515 KB
363. ESP Oil Manual de l3CP.pdf 5,122 KB
364. ESP OILy M··1aggiolo, R.- Gas Litt l3asico.pdf 5,444 KB
365. Essenfeld , M··1.- Fundamentos deIngenieria deYacimientos.pdf 8,345 KB
366. Ewing, R.E. - The M··1athemathics of Reservoir Simulation.pdf 17,929 KB
367. Fagan, A.- An Introduction to the Petroleum Industry.pdf 2,501 KB
368. Fanchi, J. R. - EnergyTechnology and Directions ForThe Future.pdf 5,580 KB
369. Fanchi, J. R. - Integrated Flow M··1odeling.pdf 16,415 KB
370. Fanchi, J. R. - Principles ofApplied Reservoir Simulation (3rd. Edition].pdf 4,438 KB
371. Farouq Ali, S. M··1., Jones, J. A. and M··1eldau, R. F. - Practical Heavy Oil Recovery.pdf 20,150 KB
372. Fayers, F. J. - Enhanced Oil Recovery.pdf 28,255 KB
373. Fertl, W. H. - Abnormal Formation Pressures.pdf 5,224 KB
374. Finlc, J. K. - Oil Field Chemicals.pdf 23,343 KB
375. Firoozabadi, A.- Thermodynamics of Hydrocarbon Reservoirs.pdf 8,352 KB

376. Follc, R.- Geology Petrology of Sedimentary Rock.pdf 5,830 KB
377. Formation Evaluation.pdf 11,898 KB
378. Freund, M. et. al. - Paraffin Products, Properties, Technologies, Applications.pdf 16,485 KB
379. Gallant, R. l3. and Railey, J. M. - Physical Properties Of Hydrocarbons.pdf 19,944 KB
380. Gary, J. H. and Handwerlc, G. E. - Petroleum Refining - Technology and Economics.pdf 19,681 KB
381. Gas Lift Design Guide.pdf 23,113 KB
382. Gatlin, C - Drilling Well Completion.pdf 33,694 KB
383. Gluyas, J. and Swarbriclc, R.- Petroleum Geoscience.pdf 26,769 KB
384. Golan, M. and W'hitson, C. H. - Well Performance (2nd_Ed].pdf 77,672 KB
385. Golf-Racht, T. D. van. - Fundamentals of Fractured Reservoir Engineering.pdf 9,785 KB
386. Gonzalez, C., Iturralde, J., and Picard, X. - Geologia de\•'enezuela y de sus Cuencas Petroliferas.pdf 87,120 KB
387. Goodman, R. E. - Introduction to Rock Mechanics, 2nd Edition.pdf 36,120 KB
388. GPSA - Engineering Data Book (12th Ed].pdf 69,140 KB
389. Grace, R. D. - Advanced Blowout and W'ell Control.pdf 15,716 KB
390. Groshong, R. H. - 3D Structural Geology.pdf 13,446 KB
391. Guo, l3., Lyons, W'. and Ghalambor, A.- Petroleum Production Engineering, A ComputerAssisted Aproach (2007].pdf 11,676 KB
392. Halevi, G.- Handbook of Production Management Methods.pdf 16,705 KB
393. Halliburton - Perforating Solutions.pdf 18,846 KB
394. Halliburton - Petroleum W'ell Construction.pdf 21,222 KB
395. Halliburton - SurfaceWell Testing.pdf 16,622 KB
396. Halliburton-Welex - Introduccion a losAnalisis de los Registros de Pozos.pdf 7,981 KB

397. Hsu, C. H. and Robinson, P. R. - Practical Advances in Petroleum Processing - \•'olume2.pdf 14,759 KB
398. Hudson, J. A. and Harrison, J. R. - Rock Mechanics (Par‘H.].pdf 11,915 KB
399. Hudson, J. A. and Harrison, J. R. - Rock Mechanics (Part2].pdf 14,443 KB
400. Hung, E.- Petrofisica para Geol. eIng. de Explotacion.pdf 15,330 KB
401. IFP - Basics of Reservoir Engineering.pdf 71,197 KB
402. Ikoku, C. U. - Natural Gas Production Engineering.pdf 22,438 KB
403. INTECSA - Curso deInstalaciones de Produccion de Crudo.pdf 5,655 KB
404. Introduccion ala Prospeccion Geofisica.pdf 814 KB
405. Introduction to Petroleum Refinery Operations.pdf 525 KB
406. Introduction to PlungerLift.pdf 238 KB
407. Iske, A. and Randen, T.- Mathematical Methods and Modelling in Hydrocarbon Exploration and Production.pdf 19,627 KB
408. Jahn, F. et. al. - Hydrocarbon Exploration and Production.pdf 17,752 KB
409. Jilani, S.- Experimental Study of Formation Damage in Horizontal W'ells.pdf 14,238 KB
410. Joshi, S. D. - Horizontal Well Tecnology.pdf 15,873 KB
411. Karassilc, I., et.al. - Pump Handbook.pdf 23,352 KB
412. Kaviany, M.- Principles of HeatTransfer in Porous Media.pdf 4,183 KB
413. Khan, M. J. and Islam, M. R. - The Petroleum Engineering Handbook - Sustainable Operations.pdf 16,214 KB
414. Khilyuk - Probability in Petroleum SA Environmental Engineering.pdf 11,717 KB
415. Kidnay, A. J. and Parrish, W'. R. - Fundamentals of Natural Gas Processing.pdf 23,478 KB
416. Kraus, R. S. - Proceso de Refino del Petroleo.pdf 1,232 KB
417. Kreith, F.- Mechanical Engineering Handbook.pdf 33,485 KB
418. Kuchulc, F. J. - Well Testing and Interpretation for Horizontal W'ells.pdf 268 KB
419. Kutasov, I. M - Applied Geothermicsfor Petroleum Engineers.pdf 13,359 KB
420. Lapeyrouse, N. J. - Formulas and Calculationsfor Drilling, Production and W'orkover.pdf 15,405 KB
421. Latil, M. - Enhanced Oil Recovery.pdf 77,895 KB
422. Lazarde, H. - Interpretacion de Perfiles de Produccion.pdf 8,285 KB
423. Lea, J. F., et. al. - GasW'ell Deliquification, 2nd Ed.pdf 16,258 KB
424. Lewis, R. W'. and Schrefler, l3. A. - The Finite Element Method in the Static and Dynamic Deformation and Consolidation of Porous Media, 2nd 25, 388 KB
425. Liu, H.- Pipeline Engineering.pdf 16,153 KB
426. Lopez, C.- Facilidades de Superficie (LUZ].pdf 5,255 KB
427. Lucia, F. J. - Carbonate Reservoir Characterization.pdf 13,358 KB

428. Hsu, C. H. and Robinson, P. R. - Practical Advances in Petroleum Processing - \•'olume2.pdf 14,759 KB
429. Hudson, J. A. and Harrison, J. R. - Rock Mechanics (Par‘H.].pdf 11,915 KB
430. Hudson, J. A. and Harrison, J. R. - Rock Mechanics (Part2].pdf 14,443 KB
431. Hung, E.- Petrofisica para Geol. eIng. de Explotacion.pdf 15,330 KB
432. IFP - Basics of Reservoir Engineering.pdf 71,197 KB
433. Ikoku, C. U. - Natural Gas Production Engineering.pdf 22,438 KB
434. INTECSA - Curso deInstalaciones de Produccion de Crudo.pdf 5,655 KB
435. Introduccion ala Prospeccion Geofisica.pdf 814 KB
436. Introduction to Petroleum Refinery Operations.pdf 525 KB
437. Introduction to PlungerLift.pdf 238 KB
438. Iske, A. and Randen, T.- Mathematical Methods and Modelling in Hydrocarbon Exploration and Production.pdf 19,627 KB
439. Jahn, F. et. al. - Hydrocarbon Exploration and Production.pdf 17,752 KB
440. Jilani, S.- Experimental Study of Formation Damage in Horizontal W'ells.pdf 14,238 KB
441. Joshi, S. D. - Horizontal Well Tecnology.pdf 15,873 KB
442. Karassilc, I., et.al. - Pump Handbook.pdf 23,352 KB
443. Kaviany, M.- Principles of HeatTransfer in Porous Media.pdf 4,183 KB
444. Khan, M. J. and Islam, M. R. - The Petroleum Engineering Handbook - Sustainable Operations.pdf 16,214 KB
445. Khilyuk - Probability in Petroleum SA Environmental Engineering.pdf 11,717 KB
446. Kidnay, A. J. and Parrish, W'. R. - Fundamentals of Natural Gas Processing.pdf 23,478 KB
447. Kraus, R. S. - Proceso de Refino del Petroleo.pdf 1,232 KB
448. Kreith, F.- Mechanical Engineering Handbook.pdf 33,485 KB
449. Kuchulc, F. J. - Well Testing and Interpretation for Horizontal W'ells.pdf 208 KB
450. Kutasov, I. M - Applied Geothermicsfor Petroleum Engineers.pdf 13,359 KB
451. Lapeyrouse, N. J. - Formulas and Calculationsfor Drilling, Production and W'orkover.pdf 15,4U5 KB
452. Latil, M. - Enhanced Oil Recovery.pdf 77,895 KB
453. Lazarde, H. - Interpretacion de Perfiles de Produccion.pdf 8,285 KB
454. Lea, J. F., et. al. - GasW'ell Deliquification, 2nd Ed.pdf 16,258 KB
455. Lewis, R. W'. and Schrefler, l3. A. - The Finite Element Method in the Static and Dynamic Deformation and Consolidation of Porous Media, 2nd 25 ,388 KB
456. ion.pdf '
457. Liu, H.- Pipeline Engineering.pdf 1G,153 KB
458. Lopez, C.- Facilidades de Superficie (LUZ].pdf 5,255 KB
459. Lucia, F. J. - Carbonate Reservoir Characterization.pdf 13,358 KB

460. Lyons, W. C. and Plisga, G. J. - Standard Handbook of Petroleum and Gas Natural Engineering.pdf 4G,329 KB
461. Maggiolo, R.- Optimizacion de la Produccion MedianteAnalisis Nodal.pdf 3,707 KB
462. Magoon, J. B. and Dow, W. G. - The Petroleum System - From Sourceto Trap.pdf 53,498 KB
463. Major, T.- Genesis and the Origin of Coal and Oil.pdf 397 KB
464. Mannucci, J. E. - Caracterizacion Fisica deYacimientos.pdf 13,235 KB
465. Manual LAG PD\•'SA.pdf 1,852 KB
466. Martinez, M.J. - Caracteristicasy Comportamiento de los Hidrocarburos.pdf 15,371 KB
467. Matthews, C. S. and Russel, D. G. - Pressure Buildup and FlowTests in Wells.pdf 25,377 KB
468. McCray, A. W. - Petroleum Evaluation and Economic Decision.pdf 53,571 KB
469. McNair, H. M. and Miller, J. M. - Basic Gas Chromatography.pdf 8,527 KB
470. Mecanica deYacimientos.pdf 4,557 KB
471. Meunier, A. - Clays.pdf 8,514 KB
472. Meyers, R. A. - Handbook of Petroleum Refining Processes.pdf 16,519 KB
473. Mokhatab, S., Poe, W. A. and Speight, J. G.- Handbook of Natural GasTransmission SA Processing.pdf 13,942 KB
474. Moore, C. H. - Carbonate Diagenesis (Developments in Sedimentology].pdf 7,134 KB
475. Moore, P. L. - Drilling Practices Manual.pdf 25,553 KB
476. Moss, D.- Pressure\•'essel Design Manual 3Ed.pdf 14,624 KB
477. Mukherjee, H. - Well Performance Manual.pdf 5,980 KB
478. Mun, J. - Modeling Risk - Applying Monte Carlo Simulation, Real OptionsAnalysis, Forecasting, and Optimization Techniques.PDF 35,117 KB
479. Muskat, M.- The Flow of Homogenous Fluids through Porous Media.pdf 43,152 KB
480. Navarrete, E.- Apuntes de Geologia General.pdf 2,682 KB
481. Nelik, L and Brennan, J. - Progressing Cavity Pumps, Downhole Pumps, Mudmotors - (2005].pdf 7,718 KB
482. Nind, T.E.W. - Fundamentos de Produccion y Mantenimiento de Pozos Petroleros.pdf 21,755 KB
483. Nolan, D. P. - Handbook of Fire and Explosion Protection - Engineering Principlesfor Oil, Gas, Chemical and Related Facilities.pdf 18,147 KB
484. Nontechnical Guideto Petroleum Geology.pdf 1,977 KB
485. NPF - Quantification and Prediction of Hydrocarbon Resources.pdf 41,485 KB
486. Oilfield English-Spanish Dictionary.pdf 2,142 KB
487. Paniukov, P.- Geologia Aplicada a la Ingenieria.pdf 54,G59 KB
488. Paris de Ferrer, M.- Fundamentos deIngenieria deYacimientos.pdf 46,G38 KB
489. Paris, M. - Inyeccion de Agua y Gas en Yacimientos Petroliferos.pdf 27,182 KB
490. Parisher, R. A. and Rhea, R. A. - Pipe Drafting and Design.pdf 27,958 KB
491. Parker, M. E., and Peattie, E. G.- Pipeline Corrosion and Cathodic Protection 3E.pdf 7,281 KB

492. Parra, F.- Oil Politics - A Modern History of Petroleum (2004].pdf 3,366 KB
493. PCP - l3asic Design and Selection.pdf 258 KB
494. PDVSA - Manual de Procesos (l3ombas].pdf 2,957 KB
495. PDVSA - Manual de Procesos (Compresores].pdf 2,343 KB
496. PDVSA - Manual de Procesos(DiseF1o de Plantas].pdf 1,905 KB
497. PDVSA - Manual de Procesos (Eyectores].pdf 490 KB
498. PDVSA - Manual de Procesos (Flujo de Fluidos].pdf 4,228 KB
499. PDVSA - Manual de Procesos (Hornos].pdf 5,451 KB
500. PDVSA - Manual de Procesos (`Intercambiadores de Calor].pdf 5,649 KB
 

queson

New member
Tiếp theo

501. PDVSA - Manual de Procesos (Manejo de Materiales Solidos].pdf 8,176 KB
502. PDVSA - Manual de Procesos (Tambores Separadores].pdf 1,332 KB
503. Peaceman, D. W. - Fundamentals of Numerical Reservoir Simulation.pdf 6,934 KB
504. Peters, E. J. - Petrophysics.pdf 34,185 KB
505. Petroleum Development Geology.pdf 27,651 KB
506. Petroleum Economics.pdf 11,344 KB
507. Petroleum Geoscience.pdf 25,352 KB
508. petroleum production, viscosityformulas.pdf 520 KB
509. Petronila Capitulo 8.pdf 26,224 KB
510. Petrophysics_(wireline]OGDCL_Manual.PDF 7,694 KB
511. Pino, F.- Curso de Gasotecnia.pdf 11,481 KB
512. Pino, F.- Endulzamiento de Gas Natural.pdf 1,698 KB
513. Porges, F.- HVAC Engineer's Handbook.pdf 1,928 KB
514. Potential Field Methods.pdf 3,567 KB
515. Prassl, W. L - Drilling Engineering.pdf 14,677 KB
516. Premuzic, E. and Woodhead, A.- Microbial Enhancement of Oil Recovery, RecentAdvances (1992].pdf 5,818 KB
517. Production TechnologyI.pdf 5,58U KB
518. Production Technology]I.pdf 15,477 KB
519. ProvenCrudeOilReserves_OPEC.xls 164 KB
520. ProvenCrudeOilReserves_World.xls 92 KB
521. ProvenNaturalGasReserves_OPEC.xls 102 KB
522. ProvenNaturalGasReserves_World.xls 90 KB
523. PTA_Fekete_PTA_Course_(Mattar_2GG4].pdf 1G,165 KB
524. Partidas, H.- l3ombeo Mecanico Optimizacion, Diagnostico y Operacion.pdf 16,668 KB
525. Rahman, S. S. and Chilingarian, G. V. - Casing Design, Theory and Practice.pdf 8,802 KB

526. Recdpilacidn Técnica deIngenieria deYacimient0s.pdf 3,458 KB
527. REDA - Advanced ESP Operatidns Cdurse.pdf 26,515 KB
528. Reis,]. C. - Envirdnmental Cdntrdl in Petrdleum Engineering.pdf 12,918 KB
529. Reiss, L. H. - The Reservdir Engineering Aspects df Fractured Fdrmatidns.pdf 5,454 KB
530. Reserve Estimatidn M··1ethdds.pdf 565 KB
531. Reservdir Engineering.pdf 25,673 KB
532. Reservdir simulatidn.pdf 31,728 KB
533. Risnes, R.- Petrdleum Related Rdck M··1echanics.pdf 13,357 KB
534. Rdbinsdn, L. - ShaIe_Shaker_and_Drilling_Fluid_Svstems.pdf 13,251 KB
535. Rddriguez, L. Cdmpletacidn v Reacdndicidnamientd de Pdzds.pdf 41,195 KB
536. Rddriguez, J. R. - Ingenieria l3asica deYacimient0s.pdf 2,620 KB
537. Rdman, S. - Writing Excel Macrdswith VBA, 2Ed.pdf 5,852 KB
538. S - Cased Hdle Ldg Interpretatidn, Principle &Applicatidn.pdf 33,871 KB
539. S- Cdmpletidns Hydraulics Handbd0k.pdf 8,922 KB
540. S- Cdmpletidns Primer.pdf 2,577 KB
541. S - Directidnal Driller.pdf 2,832 KB
542. S - Ddwnhdle Testing Services.pdf 3,980KB
543. S- Driller Stuck Pipe Handbd0k.pdf 1,488 KB
544. S- Gas Litt Design and Techndl0gv.pdf 2,738 KB
545. S - Inductidn Ldgging M··1anual.pdf 1,393 KB
546. S - Intrdductidn td Well Testing .pdf 4,132 KB
547. S - Ldg Interpretatidn Principles &Applicatidns.pdf 15,457 KB
548. S- QHSE M··1anual.pdf 2,922 KB
549. S - W'ell Cdntrdl M··1anual.pdf 2,525 KB
550. S - W'ell Per‘FdrmanceAnalvsis.pdf 55 KB
551. S- Intrdductidn T0 Directidnal Drilling.pdf 1,293 KB
552. Sanks, R. L. - Pumping Statidn Design 2nd Ed.pdf 29,447 KB
553. Sar‘Fra;, M··1. - Interactive Curve M··1ddeling.pdf 11,501 KB
554. Saudi Aramcd - Operatidnal Gedldgv M··1anual.pdf 25,692 KB

555. Saudi Aramco - Petroleum Geology and Reservoirs.pdf 1,524 KB
556. Saudi Aramco - W'orkover M··1anual.pdf 11,559 KB
557. Sl3S - Oil Production With SSRP.pdf 3,232 KB
558. Schechter, R. S. - Oil Well Stimulation.pdf 32,305 KB
559. Schlumberger - MDT Modular Formation Dynamics Tester.pdf 8,125 KB
560. Schlumberger - RFI' Essentials of Pressure Test Interpretation.pdf 5,551 KB
561. Serra, O. - Fundamental of W'ell-Log Interpretation.pdf 12,235 KB
562. Shanmugam, G.- Deepwater Processes and Facies M··1odels.pdf 13,827 KB
563. Silvia, M··1. T., and Robinson, E. A. - Deconvolution of Geophysical Time Series in the Exploration for Oil and Natural Gas.pdf 11,948 KB
564. Sjoblom, J. - Emulsions and Emulsion Stability (2nd Ed].pdf 25,405 KB
565. Sjoblom, J. - Handbook of Emulsion Technology.pdf 54,703 KB
566. Slatt, R. M··1. - Stratigraphic Reservoir Charachterization.pdf 19,743 KB
567. Slatt, R. M··1. - Stratigraphic Reservoir Characterization for Petroleum Geologists, Geophysicists and Engineers.pdf 19,743 KB
568. Smith, R. V. - Practical Natural Gas Engineering, 2ndE.pdf 16,695 KB
569. Somerton, W'. H. - Thermal Properties and Temperature-Related Behavior of Rock-Fluid Systems.pdf 8,703 KB
570. Sonatrach's_Artificial Lifts.pdf 4,912 KB
571. Sonatrach's_Cementing.pdf 2,615 KB
572. Sonatrach's_Drilling Equipments.pdf 5,718 KB
573. Sonatrach's_M··1ultilaterals_Horizontal_NewTe.pdf 2,352 KB
574. Sonatrach's_Problem W'ell Analysis.pdf 2,578 KB
575. Sonatrach's_Stimulation.pdf 4,437 KB
576. Sonatrach's_W'ell Completions.pdf 3,655 KB
577. Sonatrach's_W'ell Control.pdf 2,194 KB
578. Sonatrach's_W'ell Intervention and Workovers.pdf 1,149 KB
579. Sonatrach's_W'ell per‘Formance.pdf 2,834 KB
580. Sonatrach's_W'ellTesting.pdf 992 KB
581. Sonatrach's_Wellheads.pdf 1,652 KB
582. Sonatrach's_Drilling Fluids.pdf 2,195 KB
583. Sonatrach_Casing Design.pdf 1,378 KB
584. Sonatrach_Directional_Drilling.pdf 851 KB
585. Sonatrach_Hole Problems.pdf 263 KB
586. Sonatrach_Well Costing.pdf 457 KB

587. Speight, J. G. - Handbook of Petroleum Analysis.pdf 21,908 KB
588. Speight, J. G. - The Chemistry and Technology of Petroleum.pdf 16,519 KB
589. Speight, J. G. - The Desulfurization of Heavy Oils and Residua.pdf 5,614 KB
590. Standard Handbook of Petroleum SA Natural Gas Engineering (Vol1].pdf 33,282 KB
591. Standard Handbook of Petroleum SA Natural Gas Engineering (Vol 2].pdf 25,924 KB
592. Standing, M. l3. - Volumetric and Phase l3ehavoir of Oil Field Hydrocarbon Systems.pdf 23,768 KB
593. Teknica, Core Analysis, 2UU1.pdf 8,476 KB
594. Teknica, Enhanced Oil Recovery, 2001.pdf 28,443 KB
595. Teknica, Horizontal Wells, 2UU1.pdf 9,929 KB
596. Teknica, Reservoir Simulation, 2UU1.pdf 6,157 KB
597. Tiab, D.- Gas Reservoir Engineering.pdf 15,722 KB
598. Tiab, D. and Donaldson, E.- Petrophysics_2E.pdf 21,526 KB
599. Tiratsoo, J. N. H. - Pipeline Pigging Technology_2E.pdf 19,537 KB
600. Tissot, l3.P. and W'elte, D. H. - Petroleum Formation and Occurence.pdf 27,683 KB
601. Torsaeter,O and Abtahi, M.- Experimental Reservoir Engineering LaboratoryW'orkbook.pdf 1,869 KB
602. Trambouze, P.- Petroleum Refining (Materials and Equipment].pdf 26,582 KB
603. TubeTurnsINC. - Piping Engineering.pdf 41,104 KB
604. Upp. E. L. - Fluid Flow Measurement.pdf 14,144 KB
605. Ursin, J. R. and Zolotukhin, A. l3. - Reservoir Engineering l3ook.pdf 1,318 KB
606. Vafai, K.- Handbook of Porous Media.pdf 14,875 KB
607. VerW'iebe, W'. A. - How Oil Is Formed (Geol1953].pdf 22,337 KB
608. Viswanath, D.S., et al.- Viscosity of LiquidsTheory, Estimation, Experiment and Data.pdf 5,806 KB
609. Wauquier, J. P. - El Refino del Petroleo.pdf 37,549 KB
610. Wauquier, J. P. - Petroleum Refining I Crude Oil - Petroleum Products - Process Flowsheets.pdf 14,650 KB
611. Wauquier, J. P. - Petroleum Refining II Separation Processes.pdf 24,285 KB
612. Well Control ForThe Drilling Team.pdf 18,214 KB
613. W'ell Logging l3asics.pdf 969 KB
614. W'ell Production Practical Handbook.pdf 23,433 KB
615. W'ild W'ell Control.PDF 1,G59 KB
616. W'interbone, D. E. - Advanced Thermodynamicsfor Engineers (1997].pdf 18,814 KB
617. W'orden, R. H. and Morad, S.- Quartz Cementation in Sandstones.pdf 6,345 KB
618. Yang, W'. Y. et.al - Applied Numerical Methods Using Matlab.pdf 3,303 KB
619. Yen, T. F. and Chilingarian, G. V. - Asphaltenes and Asphalts, Vol_2.pdf 29,589 KB
620. Yen, T. F. and Chilingarian, G. V. - Oil Shale.pdf 5,215 KB

621. Zang, A., Stephanssun, O. and Dresen, G.- Rack Damage and Fluid Transport, F'art]I.pdf 5,691 KB
622. Zimmerman, R.W. - Cumpressiblity uf Sandst0nes.pdf 6,255 KB


CƠ ĐIỆN TỬ ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

623. ABB-Switchgear-l\··1anual-11th-Edition.pdf 9,723 KB
624. Abrasive Erosion and Corrosion.pdf 5,963 KB
625. Alfa Laval Pump Handbook.pdf 6,575 KB
626. B-H Plant Engineer's Handbook.pdf 19,G69 KB
627. Betz Handbook of Industrial Water Conditioning.pdf 89,2U5 KB
628. Boiler Operator's Exam Preparation Guide.pdf 12,921 KB
629. BoilerWaterTreatment Principles and PracticeVol. 1 &2.pdf 41,381 KB
630. Boiler operators handbook.pdf 6,777 KB
631. Boilersfor Power and Process.pdf 16,861 KB
632. Boilers, Evaporators SA Condensers.pdf 1GG,369 KB
633. Building Services Pocket Book.pdf 3,G89 KB
634. Casti Practical Guideto ASl\··1E B31.3 Process Piping.pdf 2,142 KB
635. Centrifugal and Rotary Pumps Fundamentals with Applications.pdf 5,934 KB
636. Centrifugal Pumps - Design and Application (2nd ed.].pdf 37,12U KB
637. Chiller Plant Design.pdf 3,158 KB
638. ClarifierDesign.pdf 8,424 KB
639. Combined Heating Cooling and Power HandbookTechnologies &Applications.pdf 28,589 KB
640. Combustion and Incineration Processes.pdf 6,654 KB
641. Cooling Towers-Selection, Design and Practice.pdf 26,63U KB
642. Cooling Water Treatment Priniciples and Practice.pdf 25,246 KB
643. Corrosion of Weldments.pdf 7,665 KB
644. Crane-Flow-of-Fluids-SI-Units.pdf 5,463 KB
645. Design of Rotating Electrical l\··1achines.pdf 11,212 KB
646. DOE-GasTurbine Handbook.rar 36,668 KB
647. Efficient Boiler Operations.pdf 3,358 KB
648. Electric Power Distribution Reliabilitv2nd Ed.pdf 8,222 KB
649. Electric Power Substations Engineering,2nd Ed.pdf 36,969 KB
650. Electrical_Power_Svstems.pdf 4,546 KB
651. Engineer's Desk Reference.pdf 26,706 KB
652. Engineering Cookbook.pdf 567 KB

653. Engineering Handbook - Industrial Plants - Bible.pdf 22,445 KB
654. Extra High VoltageAc.pdf 2,595 KB
655. Failure Analysis of Heat Treated Steel Components.pdf 24,913 KB
656. Fluid Mechanics.pdf 4,121 KB
657. Fluidized Bed Combustion.pdf 2,152 KB
658. Forsthotfer's Rotating Equipment HandbookVol 3 Compressors.pdf 28,825 KB
659. Forsthotfer's Rotating Equipment Handbooks Vol 4 - Auxiliary Systems (2005).pdf 3G,949 KB
660. Fundamentals ofAir Pollution, Fourth Edition.pdf 9,183 KB
661. Fundamentals of HVAC Control Systems.pdf 9,238 KB
662. Gas Turbines.pdf 22,553 KB
663. Handbook Of Cathodic Corrosion Protection - 3Ed, 1992.pdf 14,981 KB
664. Handbook of Diesel Engines.pdf 22,388 KB
665. Handbook of Fractional-Horsepower Drives.pdf 15,899 KB
666. Handbook ofInstrumentation and Controls_l(allen.pdf 93,329 KB
667. Heating Systems, Plant and Control, U532U5932G.pdf 1,851 KB
668. High Pressure Pumps.pdf 11,11U KB
669. Industrial Combustion Pollution and Control.pdf 15,499 KB
670. Industrial Water Quality.pdf 22,412 KB
671. Intro_to_Marine_Engineering_2nd_Ed.pdf.pdf 35,352 KB
672. Irreversible Phenomena Ignitions, Combustion and DetonationsWaves.pdf 15,454 KB
673. LUBRICATIOl\l by A.E. Norton.pdf 25,522 KB
674. Materialsfor Engineers and Technicians.pdf 25,223 KB
675. Metals and Howto Weld Them.rar 54,44U KB
676. Modern Power Station PracticeVolume2 - Boilers,Fuels and Ash Handling.rar 58,254 KB
677. Modern Power Station Practice Volume3 - Turbines and Auxiliaries.pdf 26,121 KB
678. Modern Power Station PracticeVolume5 - Chemistry and Metallurgy.rar 24,894 KB
679. Operation And Maintenance Of Large Turbo-Generators.pdf 14,222 KB
680. Particles in Water Properties and Processes.pdf 3,559 KB
681. Plant and Machinery Failure Prevention.pdf 36,603 KB
682. Power Generation Handbook, Selection, Applications,Operation, and Maintenance.pdf 5,394 KB
683. Power Generation, Operation, and Control.pdf 21,424 KB

684. Power Plant Engineering (BSAV 1996].pdf 100,028 KB
685. Power Quality Var Compensation in Power Systems.pdf 6,9U6 KB
686. Power System Engineering.pdf 2,493 KB
687. Power_Plant_Engineering.pdf 3,534 KB
688. Practical Boiler Water Treatment.pdf 36,448 KB
689. Practical Guideto Industrial Boiler Systems.pdf 6,143 KB
690. Practical l\··1achinery Management for Process Plants Volume 1- Improving l\··1achinery Reliability.pdf 19,289 KB
691. Practical l\··1achinery Vibration Analysis and Predictive l\··1aintenance.pdf 12,443 KB
692. Practical Plant FailureAnalysis.pdf 9,825 KB
693. Practical Power System Protection.pdf 6,851 KB
694. Practical Process Control_Tuning and Troubleshooting.pdf 12,G11 KB
695. Practical_Electric_l\··1otor_Handbook.pdf 13,5U8 KB
696. Pump.Handbook.3rd.Ed.-.I.l(arassik.pdf 22,527 KB
697. Pumping Station Design.pdf 21,251 KB
698. Refractories Handbook.pdf 8,906 KB
699. Reliability Centered l\··1aintenance.pdf 2,261 KB
700. SafetyValve Engineering Handbook.pdf 1,229 KB
 

queson

New member
Tiếp theo

701. Shaft alignment handbook.pdf 25,133 KB
702. Solving Tribology Problems in Rotating l\··1achines.pdf 5,547 KB
703. Standard Handbook of Powerplant Engineering.pdf 69,699 KB
704. Steam Power Plants.rar 62,261 KB
705. Steam Tables Program (STEAl\··1TBL.EXE] 360 KB
706. Steam Turbines Design, Application, and Re-Rating.pdf 9,502 KB
707. Steam Tutorial.rar 24,610 KB
708. The ASl\··1E Code Simplified (Pressure Vessels].pdf 3,891 KB
709. TheTribology Handbook.pdf 22,523 KB
710. The_Control_Handbook.pdf 92,782 KB
711. Thermodynamics and Heat Powered Cycles.pdf 16,507 KB
712. Total_Productive_l\··1aintenance.pdf 7,466 KB
713. TransAmerica Delaval Engineering Handbook4th Edition.pdf 69,581 KB
714. Troubleshooting and Repairing Diesel Engines.pdf 9,825 KB

715. Troubleshooting Process Plant Control.pdf 6,932 KB
716. Turbo-Machinery Dynar·nics.[2UU5].pdf 10,592 kB
717. Turbo-l\··lachines.pdf 77,999 KB
718. Waste Heat Boilers Deskbook2nd Ed.pdf 22,412 kB
719. Wastewater SolidsIncineration Syster·ns.pdf 3,185 KB

720. Water Chemistry Industrial and Puwer Plant Water Treatment.pdf 6,408 KB
721. Water Pumps and Pumping Systems.pdf 11,517 KB

722. CEGB Vul.6 Chaptersltu 3.pdf 64,G49 KB
723. CEGB Vul.6 Chapters4 &5.pdf 46,572 KB
724. Guidebuukfur the Design uf ASME Sectiun \•"1I[ Presure Vessels.pdf 12,542 KB
CHE TAO MAY TONG HOP


725. Engineering Design and Rapid Prototyping 15.983 KB
726. Experimental ProjectsI 8,304 KB
727. Experimental Projects]I 7,533 KB
728. FerramentaFirewoks 28 KB
729. Final Documents 27,605 KB
730. Fluid Flow Measurements 13,810 KB
731. Hardness Conversion Table Hardness Co... 389 KB
732. Howto draw Comics and Cartoons - basi... 1.959 KB
733. How to Write a Scientific Paper 19.538 KB
734. Machining Dynamics [www.matlabtraini... 6.384 KB
735. Machining Free Encolopedia for George 4.689 KB
736. MACHINING HELP 90,253 KB
737. Machining Lec 25,350 KB
738. Managementin Engineering 2.929 KB
739. Material Hardness Conversion Table 253 KB
740. MechanicalEngineeringDesign 49 KB
741. Mo hinh co khi ho tro dieu khien dong co 223 KB
742. Modeling Dynamics and Control II 10,39T KB
743. Modern Manufacturing 979 KB
744. Multi-Axis Machining and Contouring 14,467 KB
745. Non-Conventional Machining 19,638 KB
746. Principles of Automatic Control 9,804 KB
747. Prototyping Avionics 2,587 KB
748. pump hand book 5,648 KB
749. ServiceManualx10 13,653 KB
750. Software Engineering - HowTo Design P... 3.634 KB
751. Software 3D design Testing 865 KB
752. Standard Parts 6.561 KB
753. Structural Mechanics 33,652 KB
754. surfacefinish 37,948 KB
755. Surface Modeling-WFI 66.968 KB
756. Surface 4.467 KB
757. Systems Modeling and Control H 15,706 KB
758. tai lieu +file audio luyen thi 3kyu+tu dien 87.498 KB
759. TapersandTaperTurning 2.519 KB
760. THE DESIGN OF MANUFACTURING SYSTem 7.253 KB
761. Thread 770KB
762. Tulerance casting and Machining 3.269 KB
763. Tulerance Stackup And Analysis 30,095 KB
764. Tra trung luung vat lieu 25.555 KB
765. Weld1 26.392 KB
766. Weld2 73.894 KB
767. Weld1Tapr 83.514 KB
768. Weld-3 15.519 KB
769. Weld-4 48.732 KB
770. Weld-Formula 867 KB
771. !!!Catia VSR12 Mechanical Design S0luti0ns 1 48.498 KB
772. Gas Piping 7,900KB
773. Flow Material 3.4U9 KB
774. H0wT0GetAResearchJ0b 171 KB
775. TantalSp0rterFInAL 285 KB
776. The Advanced Anarchist Arsenal by David Harber – Jelly 5.377 KB
777. (ebuuk - pdf- chemistry] methamphetamine synthesis 167 KB
778. [eb00k-pdf-s0ftwareengineering]mitpress-h0wt0design 26.392 KB
779. [Electrical Engineering] Mechanical Systems Design Handbuuk [D0rf CRC Press2002](819s] 55.194 KB
780. [e-marketing] 655 KB
781. [Architecture Ebuuk] Drawing - The Pr0cess 3.745 KB
782. [H0w-t0-Draw] Andrew L00mis - Drawing the Head and Hands 36.995 KB
783. 001-Intr0ducti0n t0 Numerical C0ntr0l 486 KB
784. 1- PM Histury Bi'. Definitiuns 2.488 KB
785. 002-CNC machinet00ls+pr0gramming 6.669 KB
786. 003-CNC Machining 2.527 KB
787. 3- Pruject Lifecycle (PLC] 2.528 KB
788. 3.2.14 DLW R0t0ryweldingequipment 2.897 KB
789. CNC ( ppt) 894 KB
790. Mechanical Designerfur electrical m0t0r 566 KB
791. CNC-Machining 1.240 KB
792. abrasive machining 553 KB
793. acad09tipsntricks 5.954 KB
794. additvemanufacturing 2.529 KB
795. advanced mean field meth0ds lumpy belief bullzmann machines 487 KB
796. AGMA ( phun có hỗ trợ khí) 05 1,650 KB
797. AGMA Rational Procedure for the Preliminary Design of Minimum Volume Gears 2,930 KB
798. AGMA 908 B89 3.833 KB
799. AGMA 910-C90 Formats for Fine-Pitch Gear Specification Data 1.958 KB
800. AGMA1003-G93-1993(R1999] Tooth Proportionsfor Fine-Pitch Involute Spur and Helical Gears 1,633 KB
801. agma 5005-a03 (article) 6,077 KB
802. AGMA 5010F9? 2,878 KB
803. Ahmed T. - Equation of State and PVT Analysis 12,590 KB
804. AhmedT. - Hydrocarbon Phase Behavior 15,715 KB
805. AhmedT. - Reservoir Engineering Handbook3Ed 14,678 KB
806. AhmedT. and Mcl(inney P - Advanced Reservoir Engineering – 2004 9.839 KB
807. Ahr W. H. - Geology of Carbonate Reservoirs 4,645 KB
808. Alkhathaami - Porosity Permeability Bi'. Skin Factor 1,197 KB
809. Alvarado D. A. and Banzér C.- Recuperacion Térmica de Petroleo 8,623 KB
810. Amoco - Drilling Fluids Manual 5,457KB
811. Anintroductiontopredictive 3,437 KB
812. Anderson W. G. - Wettability Literature Survey 9.998 KB
813. Annis M. R. and Smith M. V. - Drilling FluidsTechnology 7,261 KB
814. ANSI AGMA 5004-F88-1988 Gear Power Rating for Cylindrical Grinding Mills Kilns Coolers and Dryers 1.191 KB
815. ANSI AGMA 5022-C93-1993 Design Manual for Cylindrical Wormgearing 2.429 KB
816. AutoCADSecretsEveryUserShouldl(now 18,755 KB
817. AutoCADsmartbook 4.398 KB
818. B - Advanced Wireline Bi'. MWD Procedure 2,691 KB
819. B - Technical Facts 3.232 KB
820. Badru O. - Well Placement Optimization Using the Quality Map Approach 5,208 KB
821. Baroid Fluids Handbook 4,875 KB
822. BASIC WELDING 331 KB
823. Biotechnological Applications of Photosynthetic Proteins-Biochips Biosensors and Biodevices 15.555 KB
824. BioterrorismandInfectiousAgents-ANewDiIemmaforthe21stCentury 2,175 KB
825. BrainstormingSUBM1`l`l'EDBY-NEESHTHAPUNJSHWETAGUPTA 351 KB

sẽ bổ sung tiếp.

mail :
makethebestbetter.cadcamcnc@gmail.com
 

binho243

New member
.........

mail :
makethebestbetter.cadcamcnc@gmail.com

Cảm ơn bạn đã đưa nguồn sách thật dồi dào như thế, có lẽ sẽ giúp ích được nhiều cho ai muốn nghiên cứu về chuyên ngành này.

P.S: Tên email của bạn khiến tui liên tưởng đến câu: Không có gì là tuyệt đối:
Make the best better!
 

zacubin

New member
ủA mÌNH không thấy link để download các cuốn sách trên. Danh mục rất tuyệt bạn à. Nhưng không thấy link download
 

Facebook Comment

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Ngày
bachsa Danh mục tuyển dụng việc làm kế toán tại Đà Nẵng trong năm 2010 Giáo dục - Việc làm 0
bachsa Danh mục tuyển dụng việc làm kế toán tại Đà Nẵng từ tháng 09/2010 trở đi Giáo dục - Việc làm 0
bachsa Danh mục tuyển dụng việc làm kế toán tại Đà Nẵng từ tháng 08/2010 trở đi Giáo dục - Việc làm 0
bachsa Danh mục tuyển dung việc làm kế toán tại Đà Nẵng từ tháng 07/2010 trở đi Giáo dục - Việc làm 0
bachsa Bộ sưu tập danh mục các giống chó và tính cách đặc trưng của từng loài Kho download khác 3
bachsa [Sổ tay] Danh mục thuật ngữ Thư viện - Sổ tay 0
bachsa Thủ tục đăng ký Danh mục hàng hóa NK miễn thuế Kế toán - Tài chính 0
bachsa Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục... chịu thuế Số hiệu:51/2009/TT- BTC Văn bản - Biểu mẫu 0
T 5 địa điểm núi rừng được mệnh danh là " Đà Lạt của Huế" Tin tức 24h 0
C [Xã hội] Làng đá Non Nước và danh hiệu làng nghề truyền thống: Bức xúc môi trường Tin tức 24h 1
C [Việt Nam] Năm 2016 sẽ cấp số định danh cá nhân Tin tức 24h 0
C [Sức khỏe] Nho, khoai tây Trung Quốc vào danh sách 'đen' Tin tức 24h 0
vifotour [Du lịch] Những địa danh nên tới khi du lịch Mỹ Tin tức 24h 0
Q Những pha "xì tin khó đỡ" của danh hài Việt Tin tức 24h 0
C [Hình ảnh] Danh thắng và con người Đà Nẵng Hình ảnh Đà Nẵng 0
C [Đà Nẵng] Danh sách các ngành nghề cấp được học bổng của thành phố Đà Nẵng năm 2013 Tin tức 24h 0
C [Xã hội] đà nẵng: Danh sách 100 hộ được cho thuê căn hộ chung cư Tin tức 24h 0
L [Sổ tay] Danh bạ website các ngành nghề theo từng tỉnh thành trên khắp cả nước Xây dựng thương hiệu 0
C [Đà Nẵng] Đà Nẵng: Tuyển chức danh có "tỷ lệ chọi" Tin tức 24h 0
C [Khu hỗn hợp] Danh sách các Ban Quản lý dự án của thành phố Đà Nẵng Dự án Đà Nẵng 0
C [Đà Nẵng] Danh thắng và con người Đà Nẵng qua những bức ảnh Tin tức 24h 0
T [Du lịch] 10 Địa Danh Đẹp Nhất Việt Nam Với Khách Tây Tin tức 24h 0
BNN [Xã hội] 3 “sao DJ” danh tiếng “đổ bộ” đến Đà Nẵng Tin tức 24h 0
rcp [Đà Nẵng] Mạo danh cán bộ Sở Y tế lừa bán sách chuyên ngành Tin tức 24h 0
BNN [Thương hiệu] Danh thiếp và nghệ thuật sử dụng font chữ Thiết kế Thương hiệu 0
BNN [Thương hiệu] “Gia đình trị”: Những tên tuổi đã trở thành thương hiệu lừng danh Xây dựng thương hiệu 0
V 7 địa danh nổi tiếng nhất Việt Nam Du lịch Đà Nẵng 1
D 10 địa danh đẹp nhất Việt Nam với khách Tây Vùng miền khác 0
kendyphong Tây Ban Nha lên danh sách sơ bộ dự EURO 2012 Tin Thể thao 24h 3
V Đăng ký danh sách học toeic CLB Tiếng Anh 0
N Những câu danh ngôn nổi tiếng Trung quốc CLB Tiếng Trung 0
N Những câu danh ngôn nổi tiếng Trung quốc CLB Tiếng Trung 5
ferrariF40 [Nhà Đất] Mua bán trao đổi 350 Danh sách khách hàng VIP free Hà Nội giá tốt nhất !!! QUẢNG CÁO - RAO VẶT 3
N [Nhà Đất] Danh sách 3.600 Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên toàn quốc QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
BNN [Văn hóa] Ngữ nghĩa địa danh Đà Nẵng Lịch sử Đà Nẵng 0
xxrubyzz [Nhà Đất] Danh sách khách hảng tiềm năng, VIP tất cả các nghành nghề, !!! QUẢNG CÁO - RAO VẶT 0
BNN [Quảng cáo] Quảng cáo 'phản chủ' của những thương hiệu danh tiếng Marketing 0
BNN Cách phá danh thắng Ngũ Hành Sơn Viết về Đà Nẵng 13
degiocuondi Xứng danh Kiểng Huế Huế của một thời 1
BNN [Doanh nghiệp] Giả danh nhà báo, cưỡng đoạt đất của doanh nghiệp Tin tức 24h 0
BNN Thông tin cần biết Đà Nẵng - Danh bạ liên hệ Công tác tại Đà Nẵng Địa chỉ Đà Nẵng 2
BNN [Mã Đà Nẵng] Danh sách các mã Chứng khoán Đà Nẵng Chứng khoán Đà Nẵng 3
H Địa danh Móng Cái Du lịch - Mua sắm 6
bachsa Danh sách thành viên đóng tiền vào quỹ bóng đá DNG FFC CLB THỂ THAO DNG 36
bachsa Danh sách học viên khóa đàm thoại tiếng Trung Sơ cấp CLB Tiếng Trung 7
BNN Danh sách trung tâm Bảo trợ xã hội ở Đà Nẵng Địa chỉ cần giúp 0
bachsa Danh sách thành viên chính thức hỗ trợ vốn kế hoạch "Bánh Trung thu và Đèn lồng" Trung thu 2010 42
bachsa Danh sách địa chỉ quán cơm chay tại Hà Nội Các Địa Chỉ Khác 0
bachsa Danh Y - Bùi Thúc Trinh Kiến thức phổ thông 0
bachsa Hipocrates 460-370 tr.CN - Danh nhân y học Kiến thức phổ thông 0

Similar threads

Top