Kết quả tìm kiếm

  1. F

    Dịch diễn đàn sang tiếng anh

    Mình đang có ý định cùng các thành viên trong câu lac bộ ngoại ngữ dịch diễn đàn của chúng ta sang tiếng Anh. như vậy có thể quảng bá thương hiệu của diễn đàn "mang tầm vóc quốc tế" mọi người thấy thế nào? nhưng trước hết mình nghĩ diễn đàn nên có những bài viết sâu sắc hơn và mang tính đọc đáo...
Top