DaNang Forum

DaNang Forum (http://danangnet.com/f/index.php)
-   Website - Blog (http://danangnet.com/f/forumdisplay.php?f=254)
-   -   [Nhà Đất] Giải thể trường trung học cơ sở 27/07/12 (http://danangnet.com/f/showthread.php?t=100674)

tv.dautu123 27-07-2012 11:16 AM

Giải thể trường trung học cơ sở 27/07/12
 
Thủ tục giải thể trường Trung học cơ sở
Thủ tục giải thể trường Trung học cơ sở
1. Trường trung học bị giải thể khi xẩy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

c) Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

2. Trình tự, thủ tục giải thể trường trung học cơ sở

a) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập) tổ chức thanh tra, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường;

b) Thanh tra sở giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập) tiến hành thanh tra. Sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường.

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

3. Thành phần hồ sơ giải thể trường trung học cơ sở:

- Cơ quan quản lý trực tiếp của trường xây dựng phương án giải thể nhà trường, trình cấp có thẩm quyền ra quyết định giải thể hoặc cho phép giải thể nhà trường.

- Phương án giải thể trường Trung học cơ sở

- Tờ trình đề nghị giải thể trường Trung học cơ sở.

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề có liên quan.

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).


Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 08:44 PM.

Diễn đàn Đà Nẵng - DNG Forums
Member of DNG Group